Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 17, 2023 – Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 17, 2023
Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”
Giê-rê-mi 29:13

Trong Giê-rê-mi 29:13 Đức Chúa Trời phán rằng: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” Nếu đọc câu này mà không đọc các câu khác trong sách Giê-rê-mi và trong Kinh Thánh thì chúng ta tưởng bất cứ ai theo sức riêng của mình tìm kiếm Chúa hết lòng thì sẽ gặp Chúa. Kinh Thánh cho biết tất cả con người trong thế gian đều là tội nhân nên “chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có ai hiểu biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời; tất cả đều lầm lạc, đều trở thành vô ích; chẳng ai làm điều lành, không được lấy một người.” (Rô-ma 3:10-12). Con người chỉ có khả năng “tìm kiếm Chúa hết lòng” khi được Chúa ban cho một tấm lòng mới. Trong câu Giê-rê-mi 24:7 (trước câu Giê-rê-mi 29:13) Chúa hứa, “Ta sẽ ban cho chúng một tấm lòng để biết rằng Ta là Chúa. Rồi chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng, vì chúng sẽ trở về với Ta một cách hết lòng.” Chúng ta có thể yêu Chúa hết lòng vì Chúa đã yêu chúng ta trước. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Kinh Thánh cho biết Chúa tìm kiếm chúng ta vì “chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy.” (Ê-sai 53:6). Mục đích của Chúa Giê-xu giáng thế là để tìm và cứu tội nhân qua sự chết của Ngài trên cây thập tự. “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” (Lu-ca 19:10).

Bạn có tìm kiếm Chúa một cách hết lòng trong năm mới và suốt cuộc đời bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con và ban cho con tấm lòng mới khi con tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của con. Xin Chúa cho con tiếp tục hết lòng yêu mến Chúa và sống đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 49-50

 188 total views,  1 views today