Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 13, 2021 – Biết Ý Chúa Qua Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 13, 2021
Biết Ý Chúa Qua Lời Chúa

“Ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi phải làm.”
1 Sa-mu-ên 16:3b

Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời! Khi đọc Lời Chúa và qua sự soi sáng của Thánh Linh chúng ta biết được ý Chúa. Ngày nay, Chúa phán cùng chúng ta qua Lời Kinh Thánh cũng như Chúa đã phán cùng tiên tri Sa-mu-ên trong thời Cựu Ước. Kinh Thánh 1 Sa-mu-ên chương 16 ghi lại câu chuyện Đức Chúa Trời sai tiên tri Sa-mu-ên đi đến thành Bết-lê-hem xức dầu cho người Ngài chọn làm vua thế cho Sau-lơ. Sa-mu-ên thấy đây là một việc nguy hiểm vì ông sợ vua Sau-lơ biết và giết ông. Khi Sa-mu-ên nói điều sợ hãi trong lòng mình cho Đức Chúa Trời thì Ngài phán bảo Sa-mu-ên cứ đi “Ta sẽ tỏ cho ngươi điều ngươi phải làm”. Tiên tri Sa-mu-ên vâng lời Đức Chúa Trời đi xức dầu cho người Ngài chọn làm vua thế cho Sau-lơ. Sa-mu-ên thấy các con lớn của Y-sai thì tưởng là người Chúa chọn. “Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa-mu-ên 16:7). Cuối cùng Y-sai gọi người con út là Đa-vít đang chăn chiên ngoài đồng trở về thì Đức Chúa Trời phán cùng Sa-mu-ên rằng: “Ấy là nó; hãy đứng dậy xức dầu cho nó.” (1 Sa-mu-ên 16:12b). Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn cho Sa-mu-ên từng bước một trong sự lựa chọn vị vua theo ý Chúa. Điều quan trọng là Sa-mu-ên đã kiên nhẫn lắng nghe lời phán của Đức Chúa Trời cho đến khi ông biết Đa-vít là người Ngài chọn.

Bạn có kiên nhẫn chờ đợi, lắng nghe tiếng Chúa phán qua sự suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh soi sáng con khi suy gẫm Lời Chúa. Xin giúp con kiên nhẫn chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa qua Lời Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 106-107.

 352 total views,  1 views today