Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 15, 2022 – Nhận Biết Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 15, 2022
Nhận Biết Đức Chúa Trời

“Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.”
Thi Thiên 46:10

Đặc ân quý báu duy nhất trong đời là được biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, Đấng cung cấp cho cuộc sống của chúng ta và Đấng ban Con của Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian chết thế cho chúng ta để chúng ta được nối lại mối tương giao với Đức Chúa Trời Thánh Khiết, Công Bình. Đức Chúa Trời phán: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.” (Thi Thiên 46:10). Đức Chúa Trời luôn muốn con người được biết Ngài. “Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.” (Giê-rê-mi 31:33-34). Chúa Giê-xu khi đến thế gian đã phán: “Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.” (Giăng 14:7). Muốn biết Đức Chúa Trời, con người phải trở thành con của Ngài. Lời Chúa hứa: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12).

Bạn đã thật sự nhận biết Chúa và có mối quan hệ mật thiết với Ngài chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con được nhận biết Ngài là Cha của con. Xin Chúa cho con luôn sống trong mối quan hệ mật thiết với Ngài và càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 7-8

 307 total views,  1 views today