Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 16, 2021 – Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, March 16, 2021

Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn

“Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.”
Hê-bơ-rơ 4:14-16

Chúa Giê-xu không phải chỉ là Chiên con của Đức Chúa Trời nhưng Ngài cũng là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn! Trong thời Cựu Ước, “thầy tế lễ” là người được biệt riêng ra để làm trung gian trong việc dâng tế lễ. Khi Luật phát được ban cho dân Do Thái tại núi Sinai, người Lê-vi được chỉ định là người giúp việc trong Đền tạm và trở nên những thầy tế lễ (Xuất Díp Tô Ký 29:5-7). Những thầy tế lễ có trách nhiệm làm của lễ chuộc tội dâng lên cho Đức Chúa Trời thay cho dân sự bằng cách dâng những sinh tế như chiên con theo luật pháp qui định. Một thầy tế lễ Thượng Phẩm được chọn ra từ các thầy tế lễ, và chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm được vào trong nơi Chí Thánh mỗi năm một lần vào ngày Đại lễ Chuộc tội để rảy huyết của con sinh tế nơi Hòm giao ước (Hê-bơ-rơ 9:7, Lê Vi Ký 16:2-20). Qua những sinh tế dâng mỗi ngày và mỗi năm, tội lỗi của các thầy tế lễ và dân sự được xóa bôi một cách tạm thời cho đến khi Chúa Giê-xu đến để cất tội lỗi thế gian đi. Chúa Giê-xu vừa là Của Lễ Sinh Tế vừa là Đấng Dâng Sinh Tế! Hê-bơ-rơ 9:11-12 cho biết “Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau nầy; Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nầy. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời.” Không giống như các thầy tế lễ dòng Lê-vi phải dâng sinh tế liên tục, Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn chỉ dâng của lễ là chính thân Ngài một lần đủ cả chuộc tội cho nhân loại. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, Ngài phán: “Mọi việc đã được trọn.” (Giăng 19:30).

Chúa Giê-xu là “Thầy Tế lễ Thượng Phẩm Lớn”, Ngài không những cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi nhưng cũng chúng ta vững lòng “đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng”.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn chịu đổ huyết dâng chính thân mình để cứu chuộc tội lỗi nhân loại. Xin cho con luôn ghi nhớ sự cứu rỗi của Chúa và vững lòng đến gần ngôi ơn phước của Ngài. A-men.

 450 total views,  3 views today