Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 9, 2021 – Không Được Cứu Bởi Việc Làm Công Đức

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, March 9, 2021

Không Được Cứu Bởi Việc Làm Công Đức

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”
Ê-phê-sô 2:8-10

Con người không thể tự cứu chính mình và cũng không cứu được ai cả. Ngay cả việc làm công đức của con người cũng không đem sự cứu rỗi đến cho mình. Tất cả mọi tôn giáo ở thế gian dạy rằng hãy làm việc công đức để mong được sự cứu rỗi. Nhưng cho dù chúng ta làm bao nhiêu “việc nghĩa” chúng ta cũng không bao giờ đạt đến tiêu chuẩn công nghĩa, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết rõ ràng rằng việc làm của chúng ta không giúp ích cho sự cứu rỗi. Chúng ta “không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm” (Tít 3:5). Câu Kinh Thánh suy gẫm hôm nay trong Ê-phê-sô 2:9 cho biết “Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu”. Trước mặt Chúa, “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10). Điều này có nghĩa là làm việc nghĩa, tuân giữ các điều răn, đi nhà thờ, dâng hiến tiền bạc, giúp người nghèo và những việc công đức khác không có khả năng cứu bất cứ ai.  “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” (Ê-sai 64:6). Sự cứu rỗi của chúng ta là sự ban cho của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ. Sự cứu rỗi hoàn toàn được thực hiện bởi chính Chúa Giê-xu, người đã sống một cuộc đời hoàn hảo, nhận lấy sự phán xét của Đức Chúa Trời cho tội lỗi, và sống lại từ cõi chết.

Điều kiện để được cứu rỗi là ăn năn tội lỗi và đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu Christ. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8). Sau khi chúng ta được Chúa cứu và trở thành một con người mới trong Chúa thì chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa cho người khác qua những “công việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10). Chúng ta không làm việc lành để được cứu, nhưng được Chúa cứu để làm việc lành!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ bởi đức tin vào Chúa Giê-xu con nhận được sự cứu rỗi và được kể là công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa cũng đã chuẩn bị cho con các công việc tốt lành để phục vụ Chúa và bày tỏ tình thương của Ngài cho những người chung quanh. A-men.

 486 total views,  1 views today