Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 11, 2021 – Hãy Trở Về Cùng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, May 11, 2021

Hãy Trở Về Cùng Chúa

“Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va.”
Ca Thương 3:40

Sách Ca Thương gồm 5 bài ai ca diễn tả giai đoạn dân Do Thái bị Chúa trừng phạt vì đã làm những điều tội lỗi và thờ hình tượng trước mặt Chúa. Chúa vẫn đầy sự nhân từ, lòng thương xót, đức thành tín đối với dân sự Ngài, nhưng Ngài cũng là Đấng Công Bình muốn sửa trị dân Do Thái để họ trở về cùng Chúa. Sự trừng phạt của Chúa được thể hiện qua sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem vào năm 586 TC và người Do Thái vị lưu đày qua xứ Ba-by-lôn. Sự sửa phạt của Chúa là với mục đích khiến dân Do Thái xét lòng mình và ăn năn “trở lại cùng Chúa” (Ca Thương 3:40). Sự sửa phạt của Chúa cũng như “cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.” (Hê-bơ-rơ 12:10-11). Sau khi xưng tội và ăn năn, Giê-rê-mi đã cảm tạ và ngợi khen Chúa vì Ngài đáp lại lời cầu xin của ông “Ngày tôi cầu Ngài, Ngài đã đến gần tôi, đã phán cùng tôi: Chớ sợ hãi chi! Hỡi Chúa, Ngài đã đối nại việc hồn tôi, là Đấng chuộc mạng tôi.” (Ca-Thương 3:57-58).

Bạn có biết xét mình, ăn năn những lỗi lầm và trở lại cùng Chúa khi được Ngài nhắc nhở qua những sự sửa phạt yêu thương của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con đi xa cách Chúa và làm những điều không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa cho con biết lòng nhân từ, thương xót của Chúa khi Ngài sửa phạt con. Xin cho con biết xét mình và ăn năn trở lại cùng Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc I Sử-ký 1-2.

 375 total views,  2 views today