Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 14, 2024 – Hiệp Một Trong Sự Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 14, 2024
Hiệp Một Trong Sự Cầu Nguyện

“Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài.”
Công-vụ 1:14

Trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên Ngài dặn các môn đồ hãy chờ đợi điều “Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói.” (Công-vụ 1:4). Điều Chúa hứa là sẽ ban Đức Thánh Linh xuống sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên. “Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.” (Giăng 16:7). Sau khi chứng kiến sự thăng thiên vinh hiển của Chúa Giê-xu, các môn đồ “thở lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.” (Lu-ca 24:52). Số môn đồ 120 người gồm nhiều thành phần đã trở về Giê-ru-sa-lem và lên một phòng cao để cầu nguyện. Trong số những môn đồ đó cũng có các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng các em của Ngài. Tuy đông người và đa dạng nhưng tất cả “những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện.” (Công-vụ 1:14). Đây là hình ảnh và tinh thần rất đẹp lòng Chúa. Cộng đồng môn đồ của Chúa vâng lời Chúa phán dạy, hiệp một trong sự kiên trì cầu nguyện. Họ cầu nguyện trong sự trông chờ điều Chúa hứa ban là Đức Thánh Linh để nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh thực hành công tác quan trọng nhất đó là làm chứng nhân cho Chúa. “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công-vụ 1:8).

Khi đối diện với những nan đề trong gia đình, trong hội thánh, bạn có hiệp một với các thành viên trong gia đình, trong hội thánh kiên trì cầu nguyện để được sự khôn ngoan và quyền năng của Chúa Thánh Linh không?

Cầu Nguyện

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban Đức Thánh Linh đang ở trong con để thánh hóa đời sống con và ban quyền năng để con có thể làm một chứng nhân cho Chúa. Xin Chúa cho con hiệp một với các tín hữu trong hội thánh kiên trì cầu nguyện để chúng con có thể chu toàn những mục vụ Chúa giao phó một cách tốt đẹp, trong quyền năng Đức Thánh Linh và vinh hiển Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-ký 8-10

 28 total views,  2 views today