Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 7, 2024 – Sự Nhân Từ, Thương Xót và Thành Tín của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 7, 2024
Sự Nhân Từ, Thương Xót và Thành Tín của Chúa

“Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.”
Ca Thương 3:22-23

Sách Ca-Thương do tiên tri Giê-rê-mi là trước giả được viết vào năm 586 TC. Sách Ca-Thương nói lên sự buồn rầu, than khóc về thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy và dân Do Thái phải bị lưu đày vì sự trừng phạt của Chúa. Tiên tri Giê-rê-mi được gọi là tiên tri của sự than khóc. Sách Ca-Thương nhiều lần đã nhắc đến nước mắt của Giê-rê-mi, đến nỗi được ví như suối, như nguồn lụy, và ông muốn khóc suốt ngày đêm. Trong thời gian đầy đau thương và hoạn nạn, tiên tri Giê-rê-mi mặc dù trong lòng rất sầu thảm nhưng vẫn thấy được lòng nhân từ, sự thương xót và đức thành tín của Chúa. Trong sự sửa phạt dân Do Thái, Chúa vẫn bày tỏ sự nhân từ, lòng thương xót của Chúa. Lòng nhân từ và thương xót của Ngài không bao giờ chấm dứt. Sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa “mới luôn” khi bình minh ló dạng. Sự thành tín của Chúa luôn được xác định khi mặt trời xuất hiện đem đến ánh sáng sau một đêm đen tối. Sự thành tín của Chúa thật lớn lắm!

Bạn có luôn cảm nhận sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa cho bạn tươi mới mỗi ngày không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn nhân từ và thương xót con mặc dù con vẫn còn làm những điều không đẹp lòng Chúa. Cầu xin Chúa cho con được thay đổi khi Ngài sửa dạy con và thấy được sự thành tín của Chúa trên đời sống con mỗi ngày. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 16-17.

 54 total views,  2 views today