Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 8, 2022 – Ơn Phước Lớn Nhất

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 8, 2022
Ơn Phước Lớn Nhất

“Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.”
Cô-lô-se 1:12-14

Trong Mùa Tạ Ơn chúng ta có nhiều lý do để Tạ Ơn Chúa nhưng ơn phước lớn nhất mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của Ngài. Sứ-đồ Phao-lô đã nhắc cho các tín hữu tại thành Cô-lô-se trong đoạn 1 từ câu 12 đến 14 về những phước hạnh trong sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Sự cứu rỗi của Chúa bao gồm sự tha tội, khiến chúng ta dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng, được giải thoát khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta được dời qua Nước của Chúa Giê-xu yêu dấu. Chúng ta được cứu rỗi là do ân điển của Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phao-lô khẳng định trong thư Ê-phê-sô: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:8-10). Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì chúng ta tội lỗi xấu xa, không xứng đáng trước mặt Chúa, nhưng đã được Chúa thương yêu và ban sự cứu rỗi cho chúng ta qua ân điển của Ngài.

Bạn có hết lòng tạ ơn và ngợi khen Chúa vì đã được cứu chuộc qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã giải thoát con khỏi quyền lực của sự tối tăm và đã tha thứ tội lỗi của con. Xin Chúa cho con không bao giờ quên ơn phước lớn nhất mà Chúa đã ban cho con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 19-21

 258 total views,  2 views today