Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 17, 2023 – Sẵn Sàng Để Làm Chứng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 17, 2023
Sẵn Sàng Để Làm Chứng

“Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.”

1 Phi-e-rơ 3:15

Sau khi khuyến khích Cơ-đốc-nhân hãy sống trong sự tin kính tôn cao Danh Chúa và theo đuổi nếp sống thánh khiết, sứ-đồ Phi-e-rơ đã kết thúc bằng lời khuyên “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” (1 Phi-e-rơ 3:15). Đây là một chỉ thị quan trọng mà tất cả chúng ta đều nên ghi nhận – bất kể chúng ta sống ở đâu và bất kể cuộc sống của chúng ta như thế nào – là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy sẵn sàng trả lời bất cứ ai hỏi chúng ta về đức tin của chúng ta nơi Đấng Christ và sự tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta khi nhận được sự cứu rỗi của Chúa thì luôn luôn sẵn sàng để chia sẻ niềm vui mừng và hy vọng phước hạnh của chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ. Sứ-đồ Phi-e-rơ nói hãy thường xuyên làm chứng về Chúa trong tinh thần khiêm tốn và tôn trọng. Chúng ta không cố gắng phô diễn kiến thức để thắng một cuộc tranh luận về niềm tin, nhưng chúng ta chia sẻ Phúc Âm của Chúa trong tinh thần khiêm tốn để Đức Thánh Linh hành động trong lòng người chưa tin và Danh Chúa được vinh hiển.

Bạn có luôn luôn sẵn sàng để chia sẻ Phúc Âm của Chúa trong sự khiêm tốn và tôn trọng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và tiếp tục thánh hóa đời sống con. Xin Chúa cho con luôn sẵn sàng để chia sẻ niềm tin của con trong Chúa Giê-xu Christ cho những người chưa tin Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 10-11

 165 total views,  1 views today