Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 20, 2022 – Tấm Lòng Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 20, 2022
Tấm Lòng Cầu Nguyện

“Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy nghe sự công chánh, để ý về tiếng kêu của tôi; Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối.”
Thi Thiên 17:1

Thi Thiên 17 là bài cầu nguyện của vua Đa-vít. Đa-vít là vua của Y-sơ-ra-ên và người làm theo ý của Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của Đa-vít được thốt lên với Chúa từ tấm lòng trong sạch trước mặt Ngài, vì ông có đức tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng mà ông cầu nguyện, và ông mong Chúa nghe và đáp lời cầu nguyện của mình. Không phải đức tin nơi lời cầu nguyện có sức mạnh, nhưng đức tin nơi Đức Chúa Trời đã khiến cho những lời cầu nguyện của Đa-vít có hiệu quả, vì Đa-vít đã tin cậy Lời của Đức Chúa Trời là thật và hằng sống. Đa-vít biết rằng bất chấp những hoàn cảnh đau đớn và khốn cùng Đức Chúa Trời luôn luôn là Đấng Thành Tín. Đa-vít biết tất cả những suy nghĩ trong lòng và những suy tư trong tâm trí của ông Chúa đều biết. Đa-vít không dâng lời cầu nguyện của mình từ tấm lòng thiếu tin tưởng hoặc đang che giấu những tội lỗi sâu kín. Vua Đa-vít khẩn thiết cầu xin: “Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy nghe sự công chánh, để ý về tiếng kêu của tôi; Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối.” (Thi Thiên 17:1). Vua Đa-vít cũng xác nhận trong Thi Thiên 34: “Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, Lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ.” (Thi Thiên 34:15). Vua Đa-vít khi biết mình có tội đã đến với Chúa, xưng tội cùng Chúa và xin Ngài tha thứ. “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa.” (Thi Thiên 51:1-4).

Lời cầu nguyện của bạn có phát xuất từ tấm lòng tin cậy và trong sạch trước mặt Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài nghe lời cầu nguyện của con qua Danh của Chúa Giê-xu là Đấng đã chết vì tội lỗi của con. Xin Chúa cho con luôn tin cậy vào Chúa và xưng những tội lỗi con vi phạm để lời cầu nguyện của con được Chúa nghe. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ô-sê 7-14

 282 total views,  1 views today