Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 5, 2023 – Thỏa Lòng Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 5, 2023
Thỏa Lòng Trong Chúa

“Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng.”

1 Ti-mô-thê 6:6-8

Trong 1 Ti-mô-thê chương 6 sứ-đồ Phao-lô cho thấy sự khác biệt giữa sự giàu có “thuộc linh” thật và sự giàu có “thế gian” giả tạo. Quan điểm của thế gian về lợi lớn được kết nối với tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực và danh vọng. Ngược lại với thế gian, Lời Chúa dạy sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn. Sự kính sợ Chúa kết hợp với sự mãn nguyện bên trong tấm lòng có giá trị hơn nhiều so với tất cả tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực và danh vọng trên thế gian. Chúa Giê-xu phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Sự kính sợ Chúa và tin cậy hoàn toàn vào lời hứa của Ngài đem đến sự bình an, vui mừng và hy vọng mà tiền bạc không thể mua được. “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, Làm cho người ta được ở thỏa nguyện.” (Châm Ngôn 19:23). Sứ-đồ Phao-lô không phải chỉ khuyên trên lý thuyết nhưng chính ông cũng đã kinh nghiệm nếp sống thỏa lòng khi ông nói: “Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:12-13). Thư Hê-bơ-rơ 13:5 cũng có lời khuyên tương tự: “Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”

Bạn có luôn thỏa lòng về những điều Chúa ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn chăm sóc và chu cấp mọi nhu cầu cho cuộc sống con. Xin Chúa cho con có đời sống tin cậy Chúa và luôn thỏa lòng trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 17-19

 148 total views,  1 views today