Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 10, 2024 – Sống Trong Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, April 10, 2024
Sống Trong Đức Tin

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”
Ga-la-ti 2:20

Lời Chúa cho chúng ta biết giáo lý cứu rỗi là nhờ ân điển, bởi đức tin, chớ không phải nhờ cố gắng hay công đức riêng của mình. Chúng ta được xưng công bình ngay giây phút chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu. Sau khi tin nhận Chúa, chúng ta tiếp tục sống trong đức tin. Gia-cơ 2:17 cho biết “nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.” Việc làm bởi đức tin sau khi tin nhận Chúa đem sự vinh hiển, ngợi khen cho Đức Chúa Trời. “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16). Nhưng làm sao để sống một đời sống làm muối của đất và ánh sáng cho thế gian? Ga-la-ti 2:20 cho chúng ta bí quyết có đời sống đắc thắng “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” Con người xác thịt của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Giê-xu. Hiện nay chúng ta sống đời sống đắc thắng, sung mãn vì có Đấng Christ sống trong chúng ta. Chúng ta không còn cố gắng làm những hành động của xác thịt nhưng sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời tức là tôn Chúa Giê-xu là Chúa và là Chủ cuộc đời mình. 

Ai đang sống trong bạn? Con người cũ xác thịt của bạn hay bạn đang sống trong đức tin của Chúa Giê-xu?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con nhờ ân điển và bởi đức tin. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong đức tin của Chúa Giê-xu, Đấng đã yêu con và đã phó chính mình Ngài vì con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 28-31

 114 total views,  1 views today