Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 3, 2024 – Lòng Mừng Rỡ Khi Gặp Chúa Phục Sinh

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, April 3, 2024
Lòng Mừng Rỡ Khi Gặp Chúa Phục Sinh

“Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ.”
Giăng 20:20

Tối Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giê-xu hiện ra chính giữa các môn đồ đang ở trong một căn phòng đóng kín. Mười sứ đồ (không có Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và Thô-ma) đang ở trong sự sợ hãi, buồn bã lo âu vì sợ người Do Thái và không biết tương lai của họ như thế nào. Đang ở trong trạng thái cách ly với Chúa Giê-xu thì thình lình Chúa hiện ra trong thân thể vinh quang và cho các môn đồ thấy hai tay và hông của Ngài. Môn đồ nhận ra Chúa Giê-xu thì lòng đầy sự vui mừng. Họ không còn nghi ngờ gì nữa về sự kiện Chúa đã phục sinh. “Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ.” (Giăng 20:20). Liền sau đó, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đồ rằng “Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.” (Giăng 20:21). Thật là phước hạnh cho các môn đồ khi gặp Chúa Phục Sinh. Ngài không một lời quở trách về việc làm của Phi-e-rơ và các môn đồ khi Ngài bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá. Thay vào đó, Chúa ban sự bình an và sai phái họ ra đi để rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi cho nhiều người. Việc gặp gỡ Chúa Phục Sinh đã khiến cho các môn đồ biến đổi hoàn toàn, từ sự buồn bã đến vui mừng, từ sự bất an trong hoàn cảnh cách ly đến sự bình an thật sự, từ một căn phòng đóng kín được Chúa sai phái ra đi thi hành đại mạng lệnh của Chúa đem Tin Lành Cứu Rỗi từ Giê-ru-sa-lem đến cùng trái đất.

Bạn có sự vui mừng sau khi tiếp nhận Chúa Phục Sinh vào lòng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu Phục Sinh vì Ngài ban cho con sự vui mừng và sự bình an khi con đặt đức tin vào Ngài. Xin Chúa giúp con trung tín vâng phục lời Ngài sai phái để đem Phúc Âm của Chúa đến cho nhiều người. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 8-11

 133 total views,  1 views today