Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 15, 2023 – Khích Lệ và Yêu Thương Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 15, 2023
Khích Lệ và Yêu Thương Nhau

“Hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ”
Cô-lô-se 2:2

Thư Cô-lô-se được viết bởi Sứ-đồ Phao-lô để hướng dẫn, khuyến khích và dạy dỗ các Cơ-đốc-nhân đặt Chúa Giê-xu là trung tâm của đức tin. Phao-lô bày tỏ tầm quan trọng của sự hiệp nhất trong tình yêu thương để có sự thông hiểu về Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. “Hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ” (Cô-lô-se 2:2). Sứ-đồ Phao-lô hết lòng “chiến đấu” cho tất cả các thánh đồ (Cô-lô-se 2:1) để họ cùng khích lệ, nâng đỡ, an ủi nhau và đan kết với nhau trong tình yêu thương trên hành trình đức tin để thấu hiểu được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Mục tiêu của Phao-lô là muốn các tín hữu được trưởng thành trong đức tin và có sự hiểu biết chắc chắn về Chúa Giê-xu vì trong Chúa Giê-xu đầy trọn sự khôn ngoan, tri thức, chân lý và sự sống đời đời. Một cộng đồng Cơ-đốc-nhân có sự khích lệ và yêu thương nhau sẽ giúp tăng trưởng sự hiểu biết Chúa và với nền tảng đức tin vững chắc chúng ta có thể chống lại sự tấn công của những tín lý sai lầm. Sự khích lệ, yêu thương nhau rất quan trọng nhất là càng gần ngày Chúa trở lại. “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:24-25).

Bạn có khích lệ và yêu thương các tín hữu trong Hội Thánh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được ở trong Hội Thánh là thân thể của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn bày tỏ sự khích lệ, yêu thương với các chi thể khác trong thân thể của Ngài để tất cả đều được trưởng thành đức tin, hiểu biết chắc chắn về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 7

 193 total views,  3 views today