Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 13, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Trung Tín

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, January 13, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Trung Tín

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.”
Ma-thi-ơ 25:21

“Trung tín” là mỹ đức đầu tiên của ba mỹ đức cuối của Trái Thánh Linh. Ba mỹ đức đầu tiên nói đến chiều sâu trong Thánh Linh. Ba mỹ đức ở giữa bày tỏ qua hành động cho những người chung quanh. Ba mỹ đức cuối rất quan trọng và cần có để Trái Thánh Linh trong chúng ta được phát triển trong chiều dài. Chúa Giê-xu phán trong ẩn dụ về các ta-lâng như sau: Người chủ giao cho đầy tớ này 5 ta-lâng, đầy tớ kia 2 ta-lâng và đầy tớ khác 1 ta-lâng. Ít lâu sau chủ về, các đầy tớ tường trình công tác. Người nhận 5 ta-lâng đi ra làm lợi 5 ta-lâng khác. Người nhận 2 ta lâng cũng đi ra và làm lợi ra 2 ta-lâng khác. Riêng người nhận 1 ta-lâng thì đem đi chôn và trả lại cho chủ ta-lâng mà mình đã nhận. Chủ khen thưởng đầy tớ nhận 5 ta-lâng và 2 ta-lâng như nhau: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi”. (Ma-thi-ơ 25:14-30). Điều quan trọng không phải dựa vào số lượng nhưng vào sự trung tín làm theo lời Chúa cho đến giây phút đối diện và tường trình với Chúa.

Bạn có trung tín làm bất cứ công việc nhỏ hay lớn Chúa giao phó cho bạn không? Bạn trung tín cho đến khi nào? Khải Huyền 2:10b chép: “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.”

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin Chúa giúp con trung tín hầu việc Ngài bất cứ công việc nhỏ hay lớn Chúa giao phó cho đến khi con gặp mặt Chúa. A-men.

 495 total views,  2 views today