Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 4, 2023 – Khôn Ngoan Làm Theo Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 4, 2023
Khôn Ngoan Làm Theo Lời Chúa

“Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.”
Ma-thi-ơ 7:24

Khi bắt đầu chức vụ, Chúa Giê-xu đã dạy môn đồ trong một bài giảng dài gọi là Bài Giảng trên Núi được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Trước khi chấm dứt bài giảng, Chúa Giê-xu kết luận bằng một hình ảnh so sánh giữa người khôn ngoan và người dại dột như sau: “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.” (Ma-thi-ơ 7:24-27). Chúa Giê-xu cho biết người khôn là người nghe Lời Chúa và làm theo, còn người dại là người cũng nghe Lời Chúa nhưng không làm theo. Bình thường thì khó phân biệt được người khôn và người dại. Giống như một ngôi nhà, người khôn và người dại sẽ có thái độ khác nhau khi gặp phải những giông tố trong cuộc đời. Người dại nghe Lời Chúa nhưng chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, còn cuộc sống thì vẫn theo sự khôn ngoan của đời này. Người khôn là người nghe Lời Chúa và làm theo. Người khôn khi đối diện với những thử thách trong đời sống thì đức tin không bị sụp đổ như người dại, vì người khôn được xây dựng trên Vầng Đá Vững Chắc là Lời Chúa.

Bạn có làm theo Lời Chúa để được đứng vững trước phong ba bão táp của cuộc đời không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Lời Chúa là lời sống và linh nghiệm. Xin cho con luôn suy gẫm và làm theo Lời Chúa để đời sống đức tin được đứng vững và sống khôn ngoan trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 10-12

 229 total views,  1 views today