Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 20, 2022 – Phước Cho Người Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, July 20, 2022
Phước Cho Người Khôn Ngoan

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.”
Thi Thiên 1:1

Thi Thiên 1 mở đầu cho cả sách Thi Thiên nói về phước hạnh của người khôn ngoan. Người khôn ngoan là người ở trong Chúa. Khi ở trong Chúa và muốn nhận được phước hạnh của Chúa thì chúng ta phải quay lưng lại với thế gian. “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.” (Thi Thiên 1:1). Không theo, không đứng, không ngồi chỗ của những người chống nghịch cùng Chúa, những người thuộc về thế gian. Người khôn ngoan không đi theo nếp sống như người thế gian “Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.” (Thi Thiên 1:2). Bí quyết của một đời sống phước hạnh là yêu thích và suy gẫm Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh để được trưởng thành trong Chúa. Người khôn ngoan suy gẫm Lời Chúa hằng ngày được mô tả như một cây tươi tốt, trồng gần dòng nước. Đây là hình ảnh dễ hiểu, khi chúng ta được thấm nhuần Lời Chúa thì đời sống chúng ta kết quả, đem đến sự phước hạnh cho chính chúng ta và người chung quanh. “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.” (Thi Thiên 1:3). “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va, Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.” (Thi Thiên 119:1-2).

Bạn có phải là người khôn ngoan dứt khoát không sống theo thế gian nhưng sống theo Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì trong Chúa con có được sự khôn ngoan qua Lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin cho con luôn yêu mến và suy gẫm Lời Chúa để đời sống con được trưởng thành, kết quả, nhận được những phước hạnh từ Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Châm Ngôn 1-3

 348 total views,  4 views today