Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 6, 2022 – Niềm Vui Bất Tận

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, July 6, 2022
Niềm Vui Bất Tận

“Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; Nhân đó chúng tôi vui mừng.”
Thi Thiên 126:3

Thi Thiên 126 là một “Bài Ca Đi Lên Từ Bực” của những người Y-sơ-ra-ên bày tỏ lòng vui mừng bất tận, trào dâng lên Chúa lời cảm tạ vì sau bảy mươi năm bị lưu đày qua Ba-by-lôn họ được trở về quê hương cách lạ lùng. “Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về, Thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui-cười, Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại người ta nói rằng: Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn.” (Thi Thiên 126:1-2). Suốt 70 năm bị làm phu tù, nô lệ, xa xứ, nay được tự do thì niềm vui không thể diễn tả hết được. Dân sự Chúa cũng biết rằng Chúa đã tha thứ sự vi phạm của dân tộc họ và phục hồi sự tương giao với họ. Đó là lý do chính của sự vui mừng tột đỉnh. “Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; Nhân đó chúng tôi vui mừng.” (Thi Thiên 126:3). Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta nhiều ơn phước Chúa trong cuộc sống nhưng điều tuyệt diệu hơn hết là Đức Chúa Trời đã cứu chuộc chúng ta khỏi hình phạt của tội lỗi và sự chết, Ngài đã ban cho chúng ta được nối lại mối tương giao với Đức Chúa Trời qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu và Đức Thánh Linh đang ngự trị trong chúng ta để dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật và sự công bình. Thi Thiên 103:1-2 khuyên dạy: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.”

Lý do nào đem đến niềm vui bất tận trong cuộc sống của bạn?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con niềm vui bất tận khi được Chúa cứu chuộc và cho con được nối lại mối tương giao mật thiết với Ngài. Xin Chúa cho con luôn dâng trào sự vui mừng qua sự ngợi khen và cảm tạ Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 67-71

 320 total views,  4 views today