Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 2, 2022 – Quan Trọng Của Sự Làm Chứng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 2, 2022
Quan Trọng Của Sự Làm Chứng

“Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?”
Rô-ma 10:13-14

Một trong những lời tuyên bố phổ quát nhất, đẹp nhất nhưng đơn giản nhất về Tin Mừng của Phúc Âm được ghi trong sách tiên tri Giô-ên là: “Bấy giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu.” (Giô-ên 2:32a). Câu này được sứ-đồ Phao-lô nhắc lại trong thư Rô-ma “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu”, tiếp theo sứ-đồ Phao-lô đưa ra ba câu hỏi thực tế cho Cơ-đốc-nhân: “Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?” (Rô-ma 10:13-14). Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cần được rao truyền rộng rãi cho nhiều người được nghe và đó là mạng lệnh của Chúa cho môn đồ của Ngài. “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” (Mác 16:15). Tất cả Cơ-đốc-nhân đều có nhiệm vụ là chứng nhân cho Chúa, là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Một Phúc Âm thầm lặng, một Cơ-đốc-nhân ẩn mình sẽ không đem ích lợi gì đến cho những người chưa tin Chúa. “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” (Rô-ma 10:17). “Những bàn chân kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15b).

Bạn có mạnh dạn nói về Chúa cho những người chưa tin Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa con được nghe về Chúa và tin nhận Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục nói về Chúa cho những người chưa tin Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền Luât-lệ-ký 3-4

 332 total views,  1 views today