Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 22, 2023 – Điều Chúa Đòi Hỏi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 22, 2023
Điều Chúa Đòi Hỏi

“Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”
Mi-chê 6:8

Mi-chê 6 nhấn mạnh về những điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi dân sự Y-sơ-ra-ên. Trong các câu 1-5, Đức Chúa Trời yêu cầu dân Y-sơ-ra-ên hãy bào chữa cho trường hợp họ quay lưng lại với Ngài và đi theo các thần tượng. Đức Chúa Trời nhắc nhở dân sự Y-sơ-ra-ên về sự thành tín mà Ngài đã dành cho họ, kể cả việc đưa họ ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập và bảo vệ họ khỏi kẻ thù. Câu 6-7 ghi lại các câu hỏi của dân Y-sơ-ra-ên là làm sao để họ trở lại với Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, có phải qua những của lễ và nghi lễ tôn giáo không? Đức Chúa Trời đã cho dân sự Y-sơ-ra-ên biết những điều Ngài đòi hỏi trong câu 8. “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8). Những điều Chúa đòi hỏi nơi dân sự Y-sơ-ra-ên cũng là những điều Chúa đòi hỏi từ tất cả các Cơ-đốc-nhân. Đức Chúa Trời không muốn các lễ nghi hoặc những hình thức tôn giáo trống rỗng. Thay vì thế, Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta sống một đời sống công chính, nhân từ và khiêm nhường. Sống công chính và nhân từ để danh Chúa được vinh hiển giữa một thế gian đầy tội lỗi và thiếu tình thương. “Bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời” là thái độ hạ mình thuận phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại đang cầm quyền tể trị trong sự yêu thương và thành tín tuyệt đối của Ngài.

Bạn có đang sống trong sự công chính, nhân từ và khiêm nhường là những điều Chúa đòi hỏi không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con vì nhiều khi con thờ phượng Ngài qua những hình thức bên ngoài. Xin Chúa cho con làm đẹp lòng Chúa qua nếp sống công chính, nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 1-2

 242 total views,  1 views today