Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 6, 2024 – Lời Sống và Linh Nghiệm

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 6, 2024
Lời Sống và Linh Nghiệm

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.”
Hê-bơ-rơ 4:12

Lời Chúa được trước giả thư Hê-bơ-rơ mô tả một cách sống động và có quyền năng: “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Lời Chúa không thụ động hoặc lỗi thời; Lời Chúa sống và liên tục tác động trong lòng của Cơ-đốc-nhân. Lời Chúa được ví sánh như gươm hai lưỡi, sắc bén xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng chúng ta. Gươm có năng quyền đó chính là “gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 6:17). Lời Đức Chúa Trời có quyền năng biến đổi chúng ta càng ngày càng trở nên trọn vẹn giống Chúa Giê-xu. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Khi được trang bị Lời Chúa một cách đầy đủ, Cơ-đốc-nhân có thể chống trả lại những cám dỗ tấn công của ma-quỷ mà không phạm tội cùng Chúa. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11). Gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời, không những giúp chúng ta giữ tấm lòng nhưng cũng trang bị chúng ta chống lại với những cám dỗ của ma-quỷ.

Lời Chúa là lời sống và linh nghiệm có đang ở trong lòng của bạn để biến đổi đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì lời Chúa là lời sống và linh nghiệm. Xin Chúa cho con tiếp tục sử dụng gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời để thánh hóa đời sống con và để chống trả lại những cám dỗ của ma-quỷ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 14-16

 108 total views,  1 views today