Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 16, 2022 – Ca Hát Cảm Tạ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 16, 2022
Hát Cảm Tạ Chúa

“Hãy ca hát cảm tạ CHÚA, Hãy gẩy đàn hạc và ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.”
Thi Thiên 147:7 (BDM)

Ca hát là một phần của sự thờ phượng Đức Chúa Trời và cũng là một mạng lệnh cho con dân Chúa. Thi Thiên 100:1-2 tuyên phán: “Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài.” (Thi Thiên 100:1-2). Trong sách Thi Thiên có nhiều câu đề cập đến sự sử dụng âm nhạc và ca hát để ngợi khen, cảm tạ Chúa. Thi Thiên 147 cho biết sự ca hát trong khi thờ phượng Chúa là một điều tốt đẹp và hợp lý. “Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta; vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi.” (Thi Thiên 147:1). Sự quan trọng của ca hát cảm tạ Chúa được nhắc lại trong câu 7: “Hãy ca hát cảm tạ CHÚA, Hãy gẩy đàn hạc và ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.” (Thi Thiên 147:7). Sứ-đồ Phao-lô cũng dạy về việc sử dụng âm nhạc trong sự ngợi khen và cảm tạ Chúa: “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.” (Ê-phê-sô 5:19-20). Chính Chúa Giê-xu và môn đồ cũng hát thơ thánh sau khi Chúa Giê-xu thiết lập lễ tiệc thánh. “Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Ô-li-ve.” (Mác 14:26). Âm thanh và âm nhạc là phương tiện Chúa ban cho để chúng ta cảm tạ và ngợi khen Chúa. “Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 96:1).

Bạn có hòa lòng cảm tạ và ngợi khen Chúa khi ca hát hoặc nghe những thánh ca thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng đáng được cảm tạ và ngợi khen. Xin Chúa giúp con luôn hòa lòng ca hát cảm tạ và ngợi khen Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 20-22

 258 total views,  1 views today