Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 20, 2021 – Phẩm Hạnh Của Người Thờ Phượng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 20, 2021
Phẩm Hạnh Của Người Thờ Phượng

“Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, Và nói chân thật trong lòng mình.”
Thi Thiên 15:1-2

Thi Thiên 15 bắt đầu với hai câu hỏi: “Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài?” (câu 1). Hay dễ hiểu hơn: “Ai là người xứng đáng đến thờ phượng Đức Chúa Trời?”“Người thờ phượng thật phải có những phẩm hạnh nào?” Trong Thi thiên này, Vua Đa-vít đã nhấn mạnh sự quan trọng của tấm lòng trong sạch của những người thờ phượng Đức Chúa Trời và mối quan hệ mật thiết với Ngài. Các câu tiếp theo đề cập đến mười phẩm hạnh của người thờ phượng Đức Chúa Trời cần phải có: (1) ngay thẳng, (2) công bình, (3) chân thật, (4) không nói hành, (5) không làm hại bạn hữu, (6) không sỉ nhục người khác, (7) biết phân biệt giữa kẻ ác và người lành, (8) giữ lời hứa, (9) không cho vay lấy lời và (10) không nhận hối lộ. Thi Thiên 15 đã kết thúc với lời hứa của Chúa: “Phàm ai làm những điều ấy sẽ không bao giờ bị rúng động.” (câu 5b). Thờ phượng Chúa là bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán: “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8).

Bạn có kiểm điểm đời sống của mình để có tấm lòng trong sạch trước khi bước vào trong sự thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con được đặc ân thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con có tấm lòng trong sạch qua sự thánh hóa của Chúa Thánh Linh để sự thờ phượng Chúa của con đẹp lòng Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 1.

 365 total views,  1 views today