Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 15, 2021 – Tình Yêu Thương Đời Đời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 15, 2021
Tình Yêu Thương Đời Đời

“Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.”
Giê-rê-mi 31:3b

Dân Do Thái đang bị lưu đày khốn khó tại Ba-by-lôn. Trong hoàn cảnh đầy hoạn nạn đó, Đức Chúa Trời đã dùng Tiên tri Giê-rê-mi kêu gọi dân sự Chúa ăn năn và quay trở về cùng Chúa. Tiên tri Giê-rê-mi cũng nhắc lại giao ước của Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân của Ngài. Giê-rê-mi cho dân Do Thái biết Đức Chúa Trời đã phán: “Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.” (Giê-rê-mi 31:3b). Dù dân Y-sơ-ra-ên phạm tội và nhiều lần không vâng phục Chúa nhưng tình yêu đời đời của Chúa dành cho họ không bao giờ thay đổi. Trong Cựu Ước Đức Chúa Trời luôn yêu thương tuyển dân Y-sơ-ra-ên và dùng sự nhân từ cứu họ khỏi kẻ thù. Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên ca tụng Chúa vì Ngài cứu họ ra khỏi Ê-díp-tô “Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt Dân nầy mà Ngài đã chuộc lại; Ngài đã dùng năng lực đưa nó Về nơi ở thánh của Ngài.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:13). Cảm tạ Chúa, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người là tình yêu đời đời, vĩnh cửu, vô điều kiện vì “Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” (1 Giăng 4:8b). Tình yêu đời đời của Chúa bày tỏ khi Ngài sai chính Con Ngài là Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” (1 Giăng 4:9). “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Tình yêu đời đời của Chúa được Sứ đồ Giăng xác định “Ngài đã yêu những người thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng” (Giăng 13:1b).

Đức Chúa Trời yêu bạn với tình yêu đời đời của Ngài, bạn cảm nhận thế nào và có hứa nguyện gì với Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa đã và đang yêu con với tình yêu đời đời của Ngài. Xin Chúa cho con luôn cảm nhận được tình yêu đời đời của Chúa dành cho con để con tiếp tục kính yêu Chúa và bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người lân cận. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Đa-ni-ên 1-3

 418 total views,  1 views today