Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 8, 2021 – Trong Tay Thợ Gốm

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 8, 2021
Trong Tay Thợ Gốm

“Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta.”
Giê-rê-mi 18:2

Trong Giê-rê-mi chương 18, Đức Giê-hô-va truyền cho tiên tri Giê-rê-mi hãy đi đến nhà một người thợ gốm: “Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta.” (Giê-rê-mi 18:2). Thợ gốm là nghề rất thông dụng với nếp sống người Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ. Khi đến nơi, ông thấy người thợ gốm đang nắn một chiếc bình, nhưng chiếc bình lại bị hư, không theo ý của người thợ, nên người thợ gốm quyết định nắn lại một chiếc bình khác theo ý của mình. Khi tiên tri Giê-rê-mi nhìn thấy hình ảnh đó ông ghi lại “Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy.” (Giê-rê-mi 18:5-6). Trong bối cảnh của câu chuyện, đất sét tượng trưng cho dân Giu-đa, nhưng chúng ta có thể áp dụng cho đời sống cá nhân của chúng ta. Đất sét không có giá trị bao nhiêu, nhưng đất sét sẽ trở thành những vật có giá trị khi được nhào nặn trong bàn tay điêu luyện của người thợ gốm. Chúng ta được ví sánh như đất sét ở trong tay thợ gốm là Đức Chúa Trời. “Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.” (Ê-sai 64:8). Đức Chúa Trời có toàn quyền trên vũ trụ, tất cả dân tộc trên thế giới và trên đời sống chúng ta.

Bạn có thuận phục ở trong tay Thợ Gốm toàn năng, toàn tri, toàn tại là Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Tạo Dựng nên con. Xin Chúa cho con thuận phục quyền tể trị tối thượng của Chúa trên cuộc đời của con như đất sét ở trong tay người thợ gốm điêu luyện. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 25-28

 392 total views,  1 views today