Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 15, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Tiết Độ

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, January 15, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Tiết Độ

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát.”
1 Cô-rinh-tô 9:25

Mỹ đức Tiết Độ là mỹ đức cuối trong 9 mỹ đức của Trái Thánh Linh. Người tiết độ là người có cuộc sống quân bình, biết đặt ưu tiên đúng vị trí, biết kiềm chế ham muốn, biết kiểm soát hành động, cảm xúc, lời nói của mình. Con người khó tự chủ được mình, nhưng khi bước theo Thánh Linh, Ngài sẽ kiểm soát đời sống chúng ta và giúp chúng ta sống trong sự tiết độ. Sách Châm Ngôn so sánh người không tự chủ và người biết tự chủ lòng mình trong hai câu sau đây. “Người nào chẳng chế trị lòng mình, khác nào một cái thành hư nát, không có vách ngăn.” (Châm Ngôn 25:28). “Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.” (Châm Ngôn 16:32). Bạn có muốn đắc thắng trong đời sống thuộc linh không? Một cuộc sống sáng Danh Chúa qua nếp sống bày tỏ trọn vẹn Trái Thánh Linh với 9 mỹ đức của Chúa. 1 Cô-rinh-tô 9:25 cho biết “những lực sĩ tranh tài đều tự mình kiêng cữ đủ điều. Họ làm vậy để được mão miện đắc thắng hay hư nát, nhưng chúng ta sẽ nhận mão miện đắc thắng không hề hư nát.”

Bạn có sự tiết độ của Thánh Linh và để cho Ngài đầy dẫy trong đời sống bạn không? Bạn sẽ không tự sống theo con người xác thịt nữa nhưng Thánh Linh là năng lực giúp bạn sống đẹp lòng Chúa. “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.” (Ga-la-ti 5:25). Cầu xin Chúa ban cho bạn một cuộc sống thuộc linh đắc thắng trong Năm Mới 2021!

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng con. Xin cho con sống trong sự tiết độ, không làm những điều ưa muốn của xác thịt nhưng để Chúa Thánh Linh hành động trong lòng con,  giúp con càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

 23 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 14, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Mềm Mại

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, January 14, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Mềm Mại

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau.”
Ê-phê-sô 4:2

Mỹ đức mềm mại cũng đồng nghĩa với sự mềm dịu, nhẹ nhàng, khiêm nhu, nhu mì, nhỏ nhẹ, hòa nhã. Mỹ đức nầy khi đi kèm với hành động sẽ tạo ảnh hưởng tốt đẹp trong tất cả mọi mối quan hệ. Cũng cùng một lời nói nhưng nói nhẹ nhàng đem lại kết quả lâu dài. Cũng cùng một hành động nhưng thực hiện trong sự mềm mại để lại hình ảnh đẹp trong lòng người nhận. Châm Ngôn 15:1 chép “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận.” Trong đời sống căng thẳng xin Chúa cho chúng ta bước đi với Thánh Linh để có sự mềm mại như gương của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28-29). Đức Chúa Trời đã đến với tiên tri Ê-li “…bằng một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.” (1 Các Vua 19:12). Chúa không lên án chúng ta nhưng Ngài dùng lời êm dịu qua Thánh Linh dạy dỗ chúng ta. Câu chuyện người đàn bà tà dâm trong Phúc Âm Giăng 8 cho biết những người muốn ném đá người đàn bà tội lỗi nầy bỏ đi hết vì Chúa phán với họ một cách nhẹ nhàng “ai vô tội hãy là người đầu tiên ném đá đi”. Khi tất cả đều bỏ đi, Chúa Giê-xu êm dịu nói với người đàn bà “Ta cũng không lên án ngươi. Hãy đi và đừng phạm tội nữa.”

Bạn có sự mềm mại của Thánh Linh trong lời nói, trong hành động không? 

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin Chúa cho con có sự mềm mại của Thánh Linh trong lời nói và hành động của con theo gương Chúa Giê-xu. A-men.

 29 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 13, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Trung Tín

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, January 13, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Trung Tín

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.”
Ma-thi-ơ 25:21

“Trung tín” là mỹ đức đầu tiên của ba mỹ đức cuối của Trái Thánh Linh. Ba mỹ đức đầu tiên nói đến chiều sâu trong Thánh Linh. Ba mỹ đức ở giữa bày tỏ qua hành động cho những người chung quanh. Ba mỹ đức cuối rất quan trọng và cần có để Trái Thánh Linh trong chúng ta được phát triển trong chiều dài. Chúa Giê-xu phán trong ẩn dụ về các ta-lâng như sau: Người chủ giao cho đầy tớ này 5 ta-lâng, đầy tớ kia 2 ta-lâng và đầy tớ khác 1 ta-lâng. Ít lâu sau chủ về, các đầy tớ tường trình công tác. Người nhận 5 ta-lâng đi ra làm lợi 5 ta-lâng khác. Người nhận 2 ta lâng cũng đi ra và làm lợi ra 2 ta-lâng khác. Riêng người nhận 1 ta-lâng thì đem đi chôn và trả lại cho chủ ta-lâng mà mình đã nhận. Chủ khen thưởng đầy tớ nhận 5 ta-lâng và 2 ta-lâng như nhau: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi”. (Ma-thi-ơ 25:14-30). Điều quan trọng không phải dựa vào số lượng nhưng vào sự trung tín làm theo lời Chúa cho đến giây phút đối diện và tường trình với Chúa.

Bạn có trung tín làm bất cứ công việc nhỏ hay lớn Chúa giao phó cho bạn không? Bạn trung tín cho đến khi nào? Khải Huyền 2:10b chép: “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.”

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin Chúa giúp con trung tín hầu việc Ngài bất cứ công việc nhỏ hay lớn Chúa giao phó cho đến khi con gặp mặt Chúa. A-men.

 19 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 12, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Hiền Lành

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, January 12, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Hiền Lành

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Thưa anh chị em, chính tôi, tôi tin chắc rằng anh chị em là những người đầy lòng tốt, giàu tri thức, và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau.”
Rô-ma 15:14 (BD2011)

Khi nghe từ “hiền lành” chúng ta suy nghĩ đến một người không bao giờ muốn làm hại ai, một người “hiền như cục bột”. Hiền một cách thụ động, nhu nhược, tránh những xung đột, muốn yên thân hoặc không muốn làm phiền ai và cũng không muốn giúp ai… “Hiền Lành” của Trái Thánh Linh không phải là “hiền lành thụ động”. “Hiền Lành” ở đây là một mỹ đức của người bước đi với Chúa Thánh Linh: luôn luôn có ý tốt về người khác và sẵn sàng bày tỏ lòng tốt qua những hành động tốt lành cho những người chung quanh. Trong Lu-ca chương 10 Chúa kể về câu chuyện người Sa-ma-ri tốt lành đã động lòng thương người bị nạn trên đường và dừng lại để tận tâm cứu giúp không phải như những người khác thấy rồi bỏ đi. Chúa Giê-xu “là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11). Đó là sự hiền lành mà Chúa muốn chúng ta thể hiện cho những người chung quanh. Bày tỏ hành động tốt lành như Chúa Giê-xu!

Bạn có bày tỏ hành động tốt lành cho những người chung quanh không? Hành động tốt lành không phải chỉ bằng những chia xẻ vật chất nhưng hành động tốt lành quý báu nhất là khi chúng ta chia sẻ Tin Lành (Good News) Cứu Rỗi cho những người chưa tin nhận Chúa.  

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Chăn Hiền Lành đã phó sự sống của Ngài cho con. Xin Chúa cho con luôn có những hành động tốt lành cho những người chung quanh con. Xin Chúa cũng cho con mạnh dạn nói về Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho những người chưa tin nhận Chúa vào lòng. A-men.

 37 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 11, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Nhân Từ

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, January 11, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Nhân Từ

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”
Ê-phê-sô 4:32

Nhân Từ là một mỹ đức được bày tỏ một cách thực tế với những người chung quanh. Theo tự điển tiếng Việt, “nhân từ” là hiền hậu, có lòng thương yêu. Nói rõ hơn người nhân từ là người có tấm lòng tử tế, mềm mại, hoà nhã và sẵn sàng cảm thông, tha thứ, giúp đỡ mọi người. Thánh Kinh thư Phi-líp 2:3,4 Phao Lô viết: “Vậy trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.  Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” Nhân từ của Trái Thánh Linh là sự Nhân Từ đến từ gương của Chúa Giê-xu. Lòng nhân từ của Chúa phát xuất từ lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa. “Vậy, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” (Cô-lô-se 3: 12-14).

Bạn có bày tỏ mỹ đức nhân từ cho những người chung quanh không? 

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã bày tỏ sự nhân từ của Ngài cho con. Xin Chúa cho con sống bày tỏ sự nhân từ của Trái Thánh Linh cho những người chung quanh con qua lòng thương yêu và tha thứ như Chúa đã thương yêu và tha thứ con. A-men.

 25 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 8, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Nhịn Nhục

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, January 8, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Nhịn Nhục

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tôi luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.”
Thi Thiên 103:8-9

Ba mỹ đức đầu tiên của Trái Thánh Linh là Yêu Thương, Vui Mừng và Bình An là những mỹ đức ở bên trong lòng. Ba mỹ đức tiếp theo là Nhịn Nhục, Nhân Từ và Hiền Lành là những mỹ đức đối với những người chung quanh. Ngày nay con người luôn sống trong sự vội vã, thiếu nhịn nhục và kiên nhẫn. Thiếu sự nhịn nhục với nhau trong gia đình, thiếu nhịn nhục trong xã hội. Người nhịn nhục bày tỏ thái độ kiên nhẫn, chờ đợi, chịu đựng, kiên trì. Chữ nhịn nhục trong nguyên văn còn có nghĩa là “chậm nóng giận.” Chúa là Đấng nhịn nhục và chậm nóng giận (Thi Thiên 103:8-9) đối với chúng ta. “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (2 Phi-e-rơ 3:9).

Bạn có bày tỏ mỹ đức nhịn nhục cho những người chung quanh không?  Nếu chúng ta bước đi với Thánh Linh thì có sự Yêu Thương trong lòng và từ sự Yêu Thương của Chúa chúng ta sẽ có sự nhịn nhục trong cuộc sống. Sự nhịn nhục phát xuất từ Thánh Linh đứng đầu trong danh sách diễn tả Tình Yêu Thương trong 1 Cô-rinh-tô 13:4-7: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” 

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã bày tỏ sự nhịn nhục của Ngài đối với con. Xin Chúa cho con sống bày tỏ sự nhịn nhục, kiên nhẫn của Trái Thánh Linh cho những người chung quanh con. A-men.

 27 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 7, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Bình An

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, January 7, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Bình An

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”
Giăng 14:27

Có thể nói chúng ta đang sống trong thời điểm cần nhất mỹ đức thứ Ba của Trái Thánh Linh đó là Sự Bình An. Sự bình an thật đến từ Chúa Thánh Linh là “sự bình an chẳng phải như thế gian cho”. Sự bình an thật không phải là vì chúng ta không đối diện với sự khó khăn, thử thách vì sau lời hứa về sự bình an thật thì Chúa cũng phán: “Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi”. Chúng ta vẫn đối diện với những hoạn nạn trong thế gian nhưng chúng ta được sự bình an thật vì biết rằng “Chúa đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Sự bình an thật trong tấm lòng mà Kinh Thánh hứa là khi chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu (Rô-ma 5:1). Sự bình an không phải đến từ bên ngoài nhưng bởi Đức Thánh Linh: “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.” (Rô-ma 14:17). Chúng ta không thể diễn tả sự bình an của Chúa nhưng chúng ta có thể kinh nghiệm được sự bình an thật khi có Chúa trong lòng: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên thiên sứ đã loan báo: “Bình an dưới thế cho người được ơn!”. Cầu xin Chúa ban cho bạn kinh nghiệm được sự bình an thiên thượng từ Chúa Thánh Linh khi đang trải qua những ngày hoạn nạn trên đất.

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con sự bình an thật của Chúa Thánh Linh. Xin cho con tiếp tục sống trong sự bình an thật của Chúa giữa một thế giới đầy hoạn nạn và bất an. A-men.

 26 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 6, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Vui Mừng

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, January 6, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Vui Mừng

“Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.”

Giăng 15:11

Mỹ đức thứ hai của Trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22) sau Tình Yêu Thương là Vui Mừng. Vui mừng là điều Chúa ban cho những người nhận được sự cứu rỗi trong Chúa. Khi Chúa giáng sinh thiên sứ loan báo sự sanh ra của Đấng Cứu Thế là một Tin Lành sẽ là sự vui mừng lớn cho nhân loại. Sự vui mừng mà Chúa Giê-xu nói trong Giăng 15:11 là “sự vui mừng của Ta ở trong các ngươi và sự vui mừng chúng ta được trọn vẹn.” Bí quyết để có sự vui mừng trọn vẹn là có Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta. Con người tìm niềm vui mau tàn qua tiền bạc, sự vui chơi, địa vị nhưng cơ đốc nhân có được niềm vui từ bên trong. Phao-lô nhấn mạnh 2 lần mạng lệnh “Hãy Vui Mừng” trong thư Phi-líp 4:4: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” Đời sống của chúng ta không thể tránh khỏi sự khó khăn, thử thách. Nhưng trong mọi sự thử thách, khó khăn đó chúng ta phải sống vui mừng vì Chúa Thánh Linh ở cùng chúng ta. Chúng ta có sự vui mừng khi “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.” (Hê-bơ-rơ 12:2-3).

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con sự vui mừng trọn vẹn qua Chúa Thánh Linh. Xin cho con không tìm niềm vui tạm bợ của thế gian nhưng có sự tương giao mật thiết với Chúa để luôn có niềm vui trọn vẹn. A-men.

 25 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 5, 2021 – Trái Thánh Linh: Tình Yêu Thương

Suy Gẫm Lời Chúa

Trái Thánh Linh: Tình Yêu Thương

Tuesday, January 5, 2021

“Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”

Ga-la-ti 5:14

Mỹ đức đầu tiên trong 9 mỹ đức của Trái Thánh Linh là Yêu Thương. Tất cả những điều dạy dỗ trong Kinh Thánh đều đặt nền tảng trên Tình Yêu vì “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (1 Giăng 4:8). Chúa Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ 22:37-39: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Trước khi viết về Trái Thánh Linh sứ đồ Phao-lô nhắc lại lời dạy của Chúa Giê-xu: “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ga-la-ti 5:14). Nhiều câu Kinh Thánh viết về Tình Yêu phát xuất từ Chúa. 1 Cô-rinh-tô 13:7-8 chép: “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” Tình Yêu của Chúa là Tình Yêu “Agape” có nghĩa là “Tình Yêu Vô Điều Kiện”.  Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Mặc dù con người không xứng đáng được Chúa yêu nhưng Ngài vẫn yêu và sai Chúa Giê-xu đến nơi trần gian chịu chết cho chúng ta. “Tình Yêu Vô Điều Kiện” là Tình Yêu Chúa muốn chúng ta bày tỏ cho những người chung quanh qua quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước!

Bạn có đang bày tỏ Tình Yêu Thương trong đời sống của bạn không?

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con cảm nhận được tình yêu lớn lao Ngài dành cho con để con có thể yêu người khác như Chúa đã yêu con. A-men.

 27 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 4, 2021

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, January 4, 2021

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”

Ga-la-ti 5:22-23

Ngay khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta bắt đầu tiến trình “nên thánh bởi Đức Thánh Linh” (Rô-ma 15:16) để chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Kết quả của sự thánh hóa là chúng ta có các mỹ đức của Chúa Giê-xu được bao gồm trong Trái của Thánh Linh. Khi chúng ta bước đi theo Thánh Linh và để Ngài hành động trong đời sống chúng ta thì bông trái Thánh Linh sẽ được phát triển. Chỉ có một “Trái của Thánh Linh” bao gồm trọn vẹn 9 mỹ đức “là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” Người bước đi theo Thánh Linh sẽ có “Trọn Vẹn” Trái của Thánh Linh và đời sống thuộc linh được trưởng thành, sâu nhiệm trong Chúa. Trong 9 ngày kế tiếp chúng ta sẽ suy gẫm về 9 mỹ đức này để chúng ta nhờ Chúa Thánh Linh thánh hóa và biến đổi đời sống chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Chúng ta không thể tự phát triển Trái của Thánh Linh nhưng phải nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúa Giê-xu phán trong Lu-ca 6:43 “không có cây tốt nào sanh trái xấu.” Nếu chúng ta bước đi theo Thánh Linh chắc chắn chúng ta phải sanh ra Trái của Thánh Linh.

Bạn có đang biểu lộ Trái của Thánh Linh trong đời sống của bạn không?

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều lần con không bước đi theo Thánh Linh và có những điều làm không đẹp lòng Chúa. Xin Trái của Thánh Linh biểu lộ qua nếp sống hằng ngày của con. A-men.

 24 total views,  1 views today