Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 18, 2024 – Khiêm Nhường Tin Cậy Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, July 18, 2024
Khiêm Nhường Tin Cậy Chúa

“Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, Mắt tôi không tự cao, Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, Hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi.”
Thi Thiên 131:1

Thi Thiên 131 do vua Đa-vít làm chỉ có 3 câu ngắn nhưng cho chúng ta bí quyết để sống đẹp lòng Chúa và bày tỏ lòng tin cậy tuyệt đối vào Chúa. Vua Đa-vít được Kinh Thánh nhắc nhở đến “lúc còn sống, làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời” (Công Vụ 13:36a). Lời của vua Đa-vít thưa cùng Chúa: “Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, Mắt tôi không tự cao, Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, Hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi.” bày tỏ sự khiêm nhường và thừa nhận sự hạn chế của mình. Sự khiêm nhường không phải tự ti mặc cảm về thân phận của mình nhưng là không kiêu ngạo, tôn cao bản thân, sự hiểu biết của mình. Chúng ta không tìm kiếm những điều ngoài tầm hiểu biết của mình nhưng nhận ra rằng tất cả mọi điều chúng ta có đều đến từ Chúa, và nếu không có Chúa, chúng ta không thể làm được gì. “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6).

Bạn có khiêm nhường và tin cậy hoàn toàn vào sự khôn ngoan, tể trị của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì sự khôn ngoan và quyền năng tể trị của Ngài. Xin Chúa cho con luôn sống với tấm lòng khiêm nhường và đặt sự tin cậy hoàn toàn vào Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 139-143

 7 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 17, 2024 – Nhận Biết Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, July 17, 2024
Nhận Biết Đức Chúa Trời

“Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.”
Thi Thiên 46:10

Đặc ân quý báu duy nhất trong đời là được biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, Đấng cung cấp cho cuộc sống của chúng ta và Đấng ban Con của Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian chết thế cho chúng ta để chúng ta được nối lại mối tương giao với Đức Chúa Trời Thánh Khiết, Công Bình. Đức Chúa Trời phán: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.” (Thi Thiên 46:10). Đức Chúa Trời luôn muốn con người được biết Ngài. “Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.” (Giê-rê-mi 31:33-34). Chúa Giê-xu khi đến thế gian đã phán: “Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.” (Giăng 14:7). Muốn biết Đức Chúa Trời, con người phải trở thành con của Ngài. Lời Chúa hứa: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12).

Bạn đã thật sự nhận biết Chúa và có mối quan hệ mật thiết với Ngài chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con được nhận biết Ngài là Cha của con. Xin Chúa cho con luôn sống trong mối quan hệ mật thiết với Ngài và càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 132-138

 10 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 16, 2024 – Đừng Sợ Vì Chúa Ở Cùng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 16, 2024
Đừng Sợ Vì Chúa Ở Cùng

“Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.”
Ê-sai 41:10

Sự sợ hãi làm chúng ta tê liệt, chùn bước và cướp đi sự bình an của chúng ta. Cơ-đốc-nhân vượt qua nỗi sợ hãi khi bước đi trong niềm tin tưởng vào sự hiện diện và quyền năng của Chúa. Trong Kinh Thánh chữ “Đừng Sợ” xuất hiện 366 lần, một lần cho mỗi ngày trong năm, cộng thêm một lần cho năm nhuận. Chúng ta phải luôn nhớ rằng lời này được phán ra bởi Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, toàn tri và toàn tại. Chúa là Đấng trấn an con cái Ngài đừng sợ hãi, đừng nản lòng vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta và điều đó là đầy đủ cho chúng ta. Đức Chúa Trời phán “Vì ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi.” (Ê-sai 41:13). Chúa biết sự nghi ngờ và chán nản có thể gây ra bởi rất nhiều điều ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, vì vậy Ngài an ủi, khích lệ chúng ta và nhấn mạnh lòng nhân từ của Ngài. Sứ-đồ Phao-lô đã kinh nghiệm sự nâng đỡ của Chúa khi ông đang ở trong “sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó”. Ông thuật lại kinh nghiệm này như sau: “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” (2 Cô-rinh-tô 2:9). Rồi ông kết luận: “vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” (2 Cô-rinh-tô 12:10b).

Bạn có đang ở trong sự sợ hãi và kinh khiếp không? Xin Chúa cho bạn nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời Quyền Năng: Đừng Sợ! Đừng Kinh Khiếp!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì sự hiện diện và quyền năng của Ngài trong cuộc sống của con. Xin Chúa cho con vượt qua sự sợ hãi vì tin chắc rằng Ngài luôn ở với con và Ngài là Đức Chúa Trời của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 120-131

 11 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 15, 2024 – Bình An Lớn Nhờ Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, July 15, 2024
Bình An Lớn Nhờ Lời Chúa

“Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã.”
Thi Thiên 119:165

Tác giả Thi Thiên 119 cho biết người nào yêu mến Lời Chúa được sự bình an lớn trong lòng, không có điều gì có thể làm họ vấp ngã hoặc bất an. Tác giả Thi Thiên 119 gặp nhiều thử thách, khó khăn nhưng không quên, không lìa bỏ Lời Chúa. “Mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm, Nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Những kẻ ác gài bẫy hại tôi; Song tôi không lìa bỏ giềng mối Chúa.” (Thi Thiên 119:109-110). Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy hoạn nạn như lời Chúa Giê-xu phán trong Giăng 16:33 “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” Sự bình an thật chỉ có khi chúng ta sống trong Lời Chúa. Đức Thánh Linh dùng Lời Chúa để dạy dỗ chúng ta và nhắc cho chúng ta nhớ lời hứa của Chúa Giê-xu. “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:26-27). Khi có Lời Chúa trong lòng không có điều nào có thể làm cho chúng ta nản lòng, bối rối và sợ hãi.Bạn có yêu mến suy gẫm Lời Chúa để được sự bình an thật qua sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Lời Chúa cho con được sự bình an lớn trong lòng. Xin Chúa Thánh Linh giúp con luôn yêu mến suy gẫm Lời Chúa và dạy dỗ con hiểu Lời Ngài để con không bối rối và sợ hãi giữa những hoạn nạn trong đời sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 119

 13 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 12, 2024 – Trọn Đời Ca Ngợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 12, 2024
Trọn Đời Ca Ngợi Chúa

“Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.”
Thi Thiên 146:2

Sách Thi Thiên có 150 chương. Năm Thi-thiên cuối cùng là những bài thơ ca ngợi Chúa. Mỗi Thi-thiên đều bắt đầu và chấm dứt bằng chữ “Ha-lê-lu-gia” nghĩa là: “Ngợi Khen Chúa!”. Thi Thiên 146 nói lên sự thành tín vĩnh cửu của Chúa so sánh với tính cách mong manh và tạm thời của con người. Khi ý thức rằng tất cả những gì của con người cũng đều mong manh, không tồn tại lâu dài, tác giả Thi Thiên 146 đã nói với linh hồn mình: “Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (Thi Thiên 146:1). Tác giả không ngừng ca ngợi Chúa nhưng tiếp tục với sự cam kết: “Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.” (Thi Thiên 146:2). Cụm từ “Trọn đời sống tôi”“Hễ tôi còn sống chừng nào…” nhấn mạnh tấm lòng quyết tâm ngợi khen Chúa không bao giờ chấm dứt. Tác giả Thi Thiên 104:33 cũng hứa nguyện: “Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu; Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.” Những câu tiếp theo của Thi Thiên 146 xác nhận tính cách vĩ đại và yêu thương của Chúa (câu 5-10): Chúa là Đấng Tạo Hóa (câu 6), công bình (câu 7a, 9b), quyền năng (câu 8a), yêu thương (câu 8b, 9a), cai trị đời đời (câu 10). Đó là những lý do chúng ta trọn đời ca ngợi Chúa!

Bạn có cam kết tiếp tục ca ngợi Chúa suốt cuộc đời mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Cao Cả, Quyền Năng. Xin Chúa cho con ý thức được tính cách vô hạn của Chúa và sự hữu hạn của đời sống con để con tôn thờ Chúa và cam kết ngợi khen Chúa trọn đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 12: Xin đọc Thi Thiên 101-105
Thứ Bảy July 13: Xin đọc Thi Thiên 106-107
Chúa Nhật July 14: Xin đọc Thi Thiên 108-118

 28 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 11, 2024 – Tình Yêu Vô Tận Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, July 11, 2024
Tình Yêu Vô Tận Của Chúa

“Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây.”
Thi Thiên 36:5

Trong Thi thiên 36, vua Đa-vít than trách sự gian ác của con người trước khi đối chiếu điều đó với lòng nhân từ và sự tốt lành vô tận của Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít than thở rằng: “Sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng: Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt nó. Vì nó tự khoe mình rằng tội ác mình sẽ chẳng lộ ra, và sẽ không bị ghét. Các lời miệng nó là gian ác và dối gạt; Nó đã thôi ở khôn ngoan, và bỏ làm lành. Nó toan ác tại trên giường nó; Nó đứng trên con đường chẳng thiện, nó cũng không gớm ghiếc sự dữ.” (Thi Thiên 36:1-4). Những điều kẻ ác làm trái ngược hoàn toàn với lòng yêu thương vô tận của Chúa. Trong câu kế tiếp vua Đa-vít thưa cùng Chúa: “Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây.” (Thi Thiên 36:5). Không có đỉnh cao nào mà con người có thể tưởng tượng được hơn các từng trời vô tận. “Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.” (Thi Thiên 103:11). Thật vững an khi con cái Chúa được yêu bằng tình yêu thương vô tận của Chúa. “Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quí biết bao! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa.” (Thi Thiên 36:7).

Bạn có đang chìm đắm trong tình yêu vô tận của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu con và cứu con bởi tình yêu vô tận của Ngài. Xin cho con sống trong sự kính sợ Chúa và luôn vững an trong tình yêu của Ngài. A-men.

 36 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 10, 2024 – Thành Quả Trong Tay Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, July 10, 2024
Thành Quả Trong Tay Chúa

“Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, Và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy.”
Thi Thiên 127:2

Bạn có bao giờ ở trong hoàn cảnh phải làm việc cà ngày lẫn đêm để hoàn thành một công việc nào đó không? Mặc dầu đôi khi chúng ta cần thức khuya hoặc dậy sớm để hoàn thành một công việc gấp rút, nhưng nếu chúng ta liên tục sử dụng sức lực, thiếu ngủ, nương dựa vào nỗ lực của bản thân thì vua Sa-lô-môn đưa ra một lời khuyên khôn ngoan như sau: “Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, Và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy.” (Thi Thiên 127:2). Bắt đầu Thi Thiên 127, vua Sa-lô-môn đã khẳng định một chân lý rõ ràng rằng sự thành đạt của con người hoàn toàn đến từ Đức Chúa Trời. Con người dù có tài năng, thể chất hay trí tuệ cao siêu đến đâu, nếu loại trừ Chúa ra sẽ trở nên vô ích. “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi-giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.” (Thi Thiên 127:1). Thay vì luôn ở trong tình trạng “đầu tắt mặt tối”, làm lụng vất vả liên miên, hết việc này đến việc khác, không có lúc nào được nghỉ ngơi, lời Chúa khuyên hãy hoàn toàn tin cậy và tập trung vào Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33).

Bạn có hoàn toàn tin cậy Chúa và để Ngài hướng dẫn đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng quyền năng, tất cả thành quả đều đến từ Chúa. Xin Chúa cho con biết nương cậy hoàn toàn vào Chúa để không phải khó nhọc một cách vô ích, luống công. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 88-91

 40 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 9, 2024 – Tất Cả Đều Thuộc Về Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 9, 2024
Tất Cả Đều Thuộc Về Chúa

“Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.”
Thi Thiên 24:1

Thi Thiên 24 là một bài thơ do vua Đa-vít sáng tác nhắc nhở chúng ta Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa vĩ đại và là Đấng bảo tồn vũ trụ. Câu đầu tiên của Thi Thiên 24 tuyên bố: “Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 24:1). Khi nhìn vào vẻ đẹp và sự bao la của thế giới quanh mình, chúng ta khiêm nhường nhận ra rằng tất cả đều thuộc về Đức Chúa Trời, và chúng ta chỉ là cư dân tạm thời trên trái đất này. Đức Chúa Trời sở hữu mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Của cải, các mối quan hệ, sự nghiệp và chính cuộc sống của chúng ta đều là quà tặng từ Chúa. Hơn nữa, câu này cũng nhắc nhở chúng ta quyền sở hữu của Đức Chúa Trời vượt ra ngoài thế giới vật chất. Chúng ta là một phần trong sự sáng tạo của Chúa và cuộc đời của chúng ta nằm trong tay Ngài. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên các từng trời và giương ra, đã trải đất với mọi sự ra bởi nó, đã ban hơi sống cho dân ở trên nó.” (Ê-sai 42:5). Sự hiểu biết này dẫn đưa chúng ta đến sự đầu phục thẩm quyền của Chúa và tin cậy vào chương trình của Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. “Hỡi Đức Giê-hô-va sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật.” (1 Sử-ký 29:11).

Bạn có luôn cảm tạ và ngợi khen Chúa vì bạn thuộc về Ngài không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã tạo dựng, cứu chuộc con và con luôn thuộc về Ngài. Cầu xin Chúa cho con luôn khiêm nhường đầu phục Chúa và tin cậy vào sự tể trị của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 81-87

 46 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 8, 2024 – Hy Vọng Vững Chắc

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, July 8, 2024
Hy Vọng Vững Chắc

“Linh hồn tôi hỡi, hãy yên lặng chờ đợi nơi Ðức Chúa Trời mà thôi, Vì tôi chỉ hy vọng nơi Ngài. Duy chỉ Ngài là vầng đá của tôi và Ðấng Giải Cứu của tôi; Ngài là thành trì của tôi; tôi sẽ không bị rúng động.”
Thi Thiên 62:5-6 (BD2011)

Thi Thiên 62 do Vua Đa-vít làm để bày tỏ lòng bình an vững chắc khi đặt hy vọng nơi Chúa. Vua Đa-vít đã viết “Vì tôi chỉ hy vọng nơi Chúa”, chữ “tôi” nói lên mối liên hệ cá nhân khắng khít với Chúa là Đấng ông tin cậy. Vua Đa-vít diễn tả mối liên hệ giữa ông với Chúa như sau: “Duy chỉ Ngài là vầng đá của tôi và Ðấng Giải Cứu của tôi; Ngài là thành trì của tôi; tôi sẽ không bị rúng động.” (Thi Thiên 62:6). Tất cả những ai tin nhận Chúa đều có thể kinh nghiệm như Vua Đa-vít. Chúng ta có được sự hy vọng vững chắc vì “Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời.” (Thi Thiên 62:7). Chúa Giê-xu đã đến nơi trần gian, chịu chết và sống lại để cho chúng ta sự hy vọng cứu rỗi vững chắc nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta không bị rúng động, không bị thất vọng vì không có điều gì “có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:39b).Bạn có hy vọng vững chắc nơi Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì chỉ có Ngài là Đấng ban cho con sự hy vọng vững chắc. Xin cho con chỉ hy vọng nơi Chúa vì Ngài là vầng đá và sự cứu giúp của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 78-80

 38 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 5, 2024 – Nhận Biết Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 5, 2024
Nhận Biết Chúa

“Tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ đó tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết.”
Phi-líp 3:10-11

Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển và quyền năng của Ngài cho con người sa ngã qua sự sáng tạo của Ngài và Ngài bộc lộ tính cách nhân từ của Ngài qua Kinh thánh, nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài đã phán với chúng ta bởi Con Ngài. “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian.” (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Chính Đức Chúa Trời là nguồn khôn ngoan và ban cho chúng ta sự soi sáng thuộc linh để nhận biết Chúa. Sứ-đồ Phao-lô cầu nguyện cho Cơ-đốc-nhân được ngày càng hiểu biết và hiểu biết nhiều hơn về Chúa Giê-xu. “Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài.” (Ê-phê-sô 1:17). Sự nhận biết Chúa không phải chỉ qua lý trí nhưng qua sự tương giao mật thiết với Chúa từng giây phút trong cuộc đời. Sự nhận biết Chúa sẽ biến đổi đời sống chúng ta để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu, để “tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ đó tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết.” (Phi-líp 3:10-11).

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã cứu chuộc con. Xin Chúa cho con tiếp tục nhận biết Chúa qua quyền năng Phục Sinh, hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 5: Xin đọc Thi Thiên 60-66
Thứ Bảy July 6: Xin đọc Thi Thiên 67-71
Chúa Nhật July 7: Xin đọc Thi Thiên 72-77

 43 total views