Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 29, 2023 – Vui Mừng Trong Hy Vọng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 29, 2023
Vui Mừng Trong Hy Vọng

“Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện.”
Rô-ma 12:12 (BD2011)

Trong Rô-ma 12, sứ đồ Phao-lô nài khuyên Cơ-đốc-nhân “hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống, thánh, và đẹp lòng Ðức Chúa Trời; đó là cách thờ phượng hợp lý của anh chị em.” (Rô-ma 12:1). Những câu sau đó, sứ-đồ Phao-lô liệt kê ra một loạt các mệnh lệnh ngắn để các Cơ-đốc-nhân thực hành. Ba mệnh lệnh trong Rô-ma 12:12 là chìa khóa cho sức khỏe tinh thần và tâm linh của mỗi Cơ-đốc-nhân. “Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện.” (Rô-ma 12:12). Mệnh lệnh đầu tiên đối với Cơ-đốc-nhân là vui mừng trong hy vọng. Thông thường, chúng ta không thích ai nói rằng chúng ta cần thay đổi thái độ của mình để trở nên vui vẻ. Tuy nhiên, trong câu này sứ-đồ Phao-lô khẳng định rằng hy vọng của chúng ta đáng để chúng ta vui mừng. Hy vọng gì có thể làm cho chúng ta luôn vui mừng? Phao-lô đề cập đến sự cứu rỗi là điều quý báu nhất và đó là niềm vui của Cơ-đốc-nhân vì “trong niềm hy vọng đó chúng ta đã được cứu.” (Rô-ma 8:24). Sứ-đồ Phao-lô không coi thường những nỗi đau khổ Cơ-đốc-nhân phải trải qua khi ông nói hãy nhẫn nại trong gian khổ, nhưng ông muốn nói khi chúng ta có sự vui mừng trong hy vọng thì những “sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến.” (Rô-ma 8:18). Mệnh lệnh sau cùng “hãy bền lòng cầu nguyện” nhắc nhở chúng ta trong khi trải qua những đau khổ, trong khi chờ đợi những gì chúng ta hy vọng, chúng ta nên cầu nguyện. Chúa nghe, hiểu và đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta ngay cả khi chúng ta không thể diễn tả bằng lời nói thì “Ðức Thánh Linh giúp chúng ta trong khi chúng ta yếu đuối, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào cho đúng, nhưng chính Ðức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những tiếng rên rỉ không thể diễn tả bằng lời.” (Rô-ma 8:26).

Bạn có vui mừng trong hy vọng cứu rỗi vững chắc Chúa ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đảm bảo về sự cứu rỗi của con qua Chúa Giê-xu. Xin cho con luôn vui mừng trong hy vọng mặc dầu con đang trải qua những sự thử thách trong cuộc sống nhưng những sự đau đớn bây giờ không đáng so sánh với niềm vui cứu rỗi Ngài ban cho con và sự vinh hiển khi Ngài trở lại. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 29: Xin đọc Xa-cha-ri 8-14
Thứ Bảy September 30: Xin đọc Ma-la-chi 1-4
Chúa Nhật October 1: Xin đọc Ma-thi-ơ 1-4

 8 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 28, 2023 – Đồng Hành Với Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 28, 2023
Đồng Hành Với Chúa

“Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?”

A-mốt 3:3

Trong nhiều thế kỷ, dân tộc Y-sơ-ra-ên đã được kêu gọi trở lại với Chúa. Nhiều nhà tiên tri của Đức Chúa Trời đã thổi kèn cảnh báo dân sự Y-sơ-ra-ên hãy ăn năn tội lỗi của họ, trở lại với Chúa và từ bỏ đường lối gian ác của họ. Tiên tri A-mốt đã loan báo: “Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là lời Đức Giê-hô-va phán nghịch cùng các ngươi, tức là nghịch cùng cả họ hàng mà ta đã đem lên khỏi đất Ê-díp-tô. Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất; vậy nên ta sẽ thăm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi.” (A-mốt 3:1-2). Để tránh sự đoán phạt của Chúa và nhận sự ban phước của Ngài, dân Y-sơ-ra-ên phải trở về cùng Chúa. Dân Y-sơ-ra-ên phải hướng về Chúa mới có thể đồng hành với Ngài. Tiên tri A-mốt đặt câu hỏi cho dân Y-sơ-ra-ên: “Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?” (A-mốt 3:3). Câu này cho biết nếu hai người không đồng tình với nhau thì không thể đồng hành với nhau. Con người luôn đi trong con đường tội lỗi và sống ngược lại ý Chúa. Cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu sự đoán phạt vì tội lỗi chúng ta để chúng ta có thể hòa thuận với Đức Chúa Trời. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Rô-ma 5:1). Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận sự chết đền tội của Con Ngài là Chúa Giê-xu. Khi chúng ta ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta và “ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12).

Xin Chúa cho chúng ta là những người đã được Chúa cứu, luôn đồng hành với Đức Chúa Trời qua tiến trình “bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” (Ga-la-ti 5:16).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp con luôn bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để có đời sống đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xa-cha-ri 1-7

 13 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 27, 2023 – Ý Nghĩa Cuộc Sống

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 27, 2023
Ý Nghĩa Cuộc Sống

“Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi.”

Truyền Đạo 1:14

Vua Sa-lô-môn, vị vua khôn ngoan, giàu có nhất, khi về già đã thấy mọi thứ trên đời này đều trống rỗng và không có ý nghĩa. Sa-lô-môn, người truyền đạo nói: “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không.” (Truyền Đạo 1:2). Lời than thở này trở thành chủ đề của cả cuốn sách Truyền Đạo. Kết luận rằng mọi thứ đều vô nghĩa nghe có vẻ bi quan, chán nản, nhưng chúng ta phải suy nghĩ từ quan điểm của Sa-lô-môn. Điều này được tìm thấy trong Truyền-đạo 1:14: “Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi.” Cụm từ chính là “dưới ánh mặt trời”, được lặp lại nhiều lần trong suốt sách Truyền Đạo. Sa-lô-môn rút kinh nghiệm từ những thất bại bản thân về cuộc sống “dưới ánh mặt trời” khi nói “mọi thứ đều vô nghĩa”. Ông không có ý nói mọi thứ trên đời đều không có giá trị. Theo quan điểm của vua Sa-lô-môn, những nỗ lực của con người ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời đều là vô nghĩa, hư không. Sa-lô-môn đã có tất cả, và ông đã thử mọi điều, nhưng khi ông bỏ Chúa ra khỏi đời sống, không có gì làm ông hài lòng. Ý nghĩa của cuộc sống chỉ có được khi biết Đức Chúa Trời và tuân giữ các mạng lệnh của Ngài. Đó là lý do tại sao Sa-lô-môn kết thúc cuốn sách Truyền Đạo như sau: “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.” (Truyền Đạo 12:13).

Bạn có kính sợ Đức Chúa Trời và tôn Ngài là Chúa, là trung tâm điểm của đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và ban cho con một cuộc sống ý nghĩa ở trong Chúa. Xin Chúa giúp con tiếp tục sống trong sự kính sợ Chúa và đặt Chúa là trung tâm điểm của đời sống con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sô-phô-ni; A-ghê

 14 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 26, 2023 – Sống Trong Sự Hòa Thuận

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, September 26, 2023
Sống Trong Sự Hòa Thuận

“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!”

Thi Thiên 133:1

Thi Thiên 133 rất ngắn, chỉ có 3 câu, do Vua Đa-vít sáng tác để nhấn mạnh giá trị tốt đẹp của sự hòa thuận, hiệp một. “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!” (Thi Thiên 133:1). Vua Đa-vít ví sánh sự hòa thuận trong câu 2 như dầu quý giá đem đến hương thơm ngạt ngào. Khi con dân Chúa hòa thuận nhau thì phước hạnh từ Chúa tuôn tràn đem sức sống và ơn phước Chúa đến nhiều người. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện trước khi Ngài chịu chết trên cây thập tự cho sự hiệp một của môn đồ Chúa. “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.” (Giăng 17:20-21). Sứ-đồ Phao-lô tiếp tục khuyên các tín hữu hãy sống trong tinh thần yêu thương, hiệp một. “Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 4:1-3). Sống trong sự hòa thuận không những bày tỏ cho những người trong thế gian biết chúng ta là con của một Chúa, một Thánh Linh, nhưng cũng đem đến sự vui mừng cho Hội Thánh Chúa. Sứ-đồ Phao-lô đã khuyên nài: “xin anh chị em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn bằng cách hiệp ý với nhau, có cùng một tình yêu, đồng tâm, nhất trí với nhau.” (Phi-líp 2:2 BD2011).

Bạn có giữ tinh thần hòa thuận, hiệp một trong Chúa để Danh Chúa được vinh hiển và đem sự vui mừng cho Hội Thánh Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin giúp con luôn sống trong tình yêu thương, hiệp một, hòa thuận với anh chị em trong Chúa để Danh Chúa được vinh hiển và Hội Thánh Chúa tràn ngập sự vui mừng. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Na-hum; Ha-ba-cúc

 18 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 25, 2023 – Đời Sống Chuẩn Mực

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 25, 2023
Đời Sống Chuẩn Mực

“Chúa bèn phán: Nầy, ta sẽ đặt dây chuẩn mực giữa dân Y-sơ-ra-ên ta.”

A-mốt 7:8b

Tiên tri A-mốt thuật lại một sự hiện thấy: “Ngài bèn cho ta xem thấy như sau: Nầy, Chúa đứng trên một bức tường thẳng nảy mực, và tay Ngài cầm một dây chuẩn mực.” (A-mốt 7:7). Dây chuẩn mực hay dây dọi là dây người thợ nề dùng để đo xem tường xây có thẳng đứng hay không. Chúa là Đấng Yêu Thương, nhưng Ngài cũng là Đấng Công Bình, Chánh Trực. Dân Y-sơ-ra-ên sống nghiêng lệch, không đúng đường lối Chúa khi được đo với dây chuẩn mực của Chúa. Tiên tri Ê-sai cũng loan báo Chúa sẽ đặt nền vững chắc của Ngài và dùng sự công bình của Chúa làm chuẩn mực. “Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá góc quí báu, là nền bền vững: ai tin sẽ chẳng gấp rúc. Ta sẽ lấy sự chánh trực làm dây đo, sự công bình làm chuẩn mực.” (Ê-sai 28:16-17). Hòn đá nền là Chúa Giê-xu và chính Chúa Giê-xu cũng là chuẩn mực công bình tuyệt đối trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Sứ-đồ Phi-e-rơ cho biết muốn có đời sống chuẩn mực đẹp lòng Chúa thì “Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời, và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Nầy, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quí báu; Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ.” (1 Phi-e-rơ 2:4-6).

Bạn có sống theo “chuẩn mực” của Chúa không? Nếp sống bạn có càng ngày càng giống Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Chúa để giúp con biết “chuẩn mực” của Chúa. Xin Chúa cho con có đời sống được biến đổi càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mi-chê 1-7

 23 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 22, 2023 – Tập Trung Tâm Trí Vào Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 22, 2023
Tập Trung Tâm Trí Vào Chúa

“Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.”
Thi Thiên 37:4

Các câu đầu của Thi Thiên 37 khuyên đừng băn khoăn và cũng đừng ghen tị với những kẻ làm điều ác. “Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, Cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, Và phải héo như cỏ tươi xanh.” (Thi Thiên 37:1-2). Thay vì để tâm trí vào những việc ngoài thẩm quyền của chúng ta, vua Đa-vít khuyến khích con cái Chúa thay đổi sự tập trung vào Chúa. “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:3-5). Những động từ hướng về Chúa trong các câu nầy là: tin cậy Chúa, làm điều lành, nuôi mình bằng sự thành tín Chúa, khoái lạc hay thỏa lòng trong Chúa, phó thác đường lối mình cho Chúa, nhờ cậy Chúa. Khi chúng ta đặt Chúa ưu tiên trong đời sống thì kết quả là “Chúa sẽ ban cho, làm thành điều lòng mình ao ước.”  Chúa Giê-xu cũng đã hứa: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33). Tất cả bắt đầu bằng sự tập trung tâm trí vào Chúa!

Thay vì để tâm trí vào sự lo lắng bạn có tập trung vào Chúa và đặt Chúa ưu tiên trong đời sống không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con để tâm trí vào sự lo lắng thay vì tập trung vào Chúa. Xin Chúa cho con luôn nhờ cậy Chúa, tin tưởng vào sự thành tín của Chúa, thỏa lòng trong Chúa, phó thác đường lối mình cho Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 22: Xin đọc A-mốt 1-5
Thứ Bảy September 23: Xin đọc A-mốt 6-9; Áp-đia
Chúa Nhật September 24: Xin đọc Giô-na 1-4

 21 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 21, 2023 – Tình Yêu Cao Cả Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 21, 2023
Tình Yêu Cao Cả Của Chúa

“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.”

1 Giăng 4:9-10

Không có tình yêu thương nào cao cả hơn tình yêu thương của Đức Chúa Trời, một người Cha Nhân Từ, đã sai chính Con Ngài là Đấng Hoàn Hảo Vô Tội đến thế gian chịu chết vì tội lỗi của nhân loại. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:9-10). Đức Chúa Trời yêu chúng ta và mong muốn tất cả mọi người được phục hồi mối liên hệ với Ngài qua sự chết của Chúa Giê-xu. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Rô-ma 5:1). Tình yêu cao cả của Chúa là chân thật, vô hạn và vĩnh cửu. Không có điều gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi Tình Yêu Cao Cả của Đức Chúa Trời. “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:37-39).

Bạn có đang sống trong Tình Yêu cao cả, vô hạn và vĩnh cửu của Chúa dành cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con bằng tình yêu cao cả, vô hạn và vĩnh cửu của Chúa. Xin cho con bày tỏ tình yêu mà con đã nhận nơi Chúa cho những người khác. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-ên 1-3

 27 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 20, 2023 – Sự Hướng Dẫn và Nâng Đỡ Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 20, 2023
Sự Hướng Dẫn và Nâng Đỡ Của Chúa

“Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.”

Thi Thiên 37:23-24

Đức Chúa Trời hứa luôn hướng dẫn và dạy dỗ con cái Ngài đi trong con đường tốt lành của Chúa. Chúa cũng định liệu các bước của chúng ta bởi vì Ngài yêu con cái của Ngài và vui thích trở thành Đấng Cung Cấp và Gìn Giữ chúng ta – không chỉ trong cuộc sống này mà còn trong cõi vĩnh hằng Ngài dành riêng cho chúng ta trên thiên đàng. “Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.” (Thi Thiên 37:23-24). “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.” (Thi Thiên 32:8). Đức Chúa Trời sẵn sàng ban một cuộc sống bình an và công bình của Chúa cho chúng ta nếu chúng ta đơn giản nghe theo Lời Chúa. “Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta! thì sự bình an ngươi như sông, và sự công bình ngươi như sóng biển.” (Ê-sai 48:17-18). Lời Chúa soi sáng cho những bước đi của chúng ta trong cuộc sống, ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105).

Bạn có đang ở dưới sự hướng dẫn và nâng đỡ của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn sẵn sàng hướng dẫn và ban ơn phước cho đời sống con. Xin Chúa cho con hoàn toàn tin cậy vào Chúa và tiếp tục bước đi trong sự soi sáng của Lời Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ô-sê 7-14

 28 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 19, 2023 – Hãy Tin Cậy Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 19, 2023
Hãy Tin Cậy Chúa

“Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài, Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta.”

Thi Thiên 62:8 (BD2011)

Vua Đa-vít đã tiết lộ hai mạng lệnh quan trọng và một lời hứa trong Thi Thiên 62:8: “Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài, Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta.” Mạng lệnh số 1: Hãy tin cậy Chúa luôn luôn; Mạng lệnh số 2: Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa và theo sau là một lời hứa: Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta. Chúng ta thường sử dụng lý trí để tin cậy Chúa hay chỉ tin cậy Chúa khi ở trong sự hanh thông nhưng lúc trải qua những thử thách, khó khăn thì chúng ta bắt đầu nghi ngờ Chúa. Lời Chúa dạy hãy tin cậy Chúa luôn luôn trong mọi hoàn cảnh và hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài. Cảm xúc đích thực tuôn tràn từ tấm lòng của chúng ta bộc lộ rõ nhất niềm tin cậy của chúng ta vào Chúa. “Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va; Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, Bày tỏ sự gian nan tôi.” (Thi Thiên 142:1-2). Khi chúng ta hoàn toàn tin cậy Chúa và dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa thì Chúa ban cho chúng ta sự vững an vì chúng ta được nương tựa dưới vầng đá vững chắc, đầy quyền năng của Đức Chúa Trời! “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động.” (Thi Thiên 62:5-6).

Bạn có luôn luôn tin cậy Chúa và dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là nơi nương náu vững chắc của con. Xin Chúa cho con luôn luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và dốc đổ tấm lòng ra trước mặt Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ô-sê 1-6.

 31 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 18, 2023 – Trình Dâng Những Nhu Cầu Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 18, 2023
Trình Dâng Những Nhu Cầu Cho Chúa

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.”

Phi-líp 4:6

Sứ đồ Phao-lô đã viết thư Phi-líp lúc ông bị giam trong một nhà tù tại Rô-ma vào khoảng năm 62 SC. Tù nhân Phao-lô đã chia sẻ bí quyết để có được niềm vui của Cơ-đốc-nhân cho các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp. Phao-lô viết: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:4-7). Phao-lô không phải chỉ có lời khuyên suông nhưng ông khẳng định trong những mạng lệnh: “Hãy vui mừng trong Chúa, Chớ lo phiền (lo lắng) chi hết, Hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” Sự lo lắng ảnh hưởng đến mối tương giao của chúng ta với Chúa. Vì khi lo lắng chúng ta “nói chuyện” với chính mình. Nhưng khi cầu nguyện chúng ta “nói chuyện” với chính Chúa. Khi lo lắng, chúng ta tập trung vào hoàn cảnh cuộc sống, nhưng khi cầu nguyện, chúng ta tập trung vào Cha Yêu Thương của chúng ta trên trời. Chúa Giê-xu phán: “Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?” (Ma-thi-ơ 6:27). Thay vì lo lắng, chúng ta cầu nguyện với Chúa với tấm lòng cảm tạ và ngợi khen. Khi cầu nguyện trong sự tạ ơn chúng ta đặt tất cả đức tin triệt để vào Chúa. Chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời là Đấng luôn quan tâm đến chúng ta. Khi cầu nguyện trong sự tạ ơn, “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Thay vì lo lắng, bạn có cầu nguyện tương giao với Chúa trong sự cảm tạ và ngợi khen không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài biết mọi điều về con và biết tất cả các nhu cầu của con. Xin Chúa giúp con tránh khỏi những sự lo lắng nhưng luôn có mối thông công mật thiết với Ngài qua sự cầu nguyện trong sự cảm tạ và ngợi khen Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Đa-ni-ên 10-12

 31 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 15, 2023 – Sống Khôn Ngoan Nhờ Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 15, 2023
Sống Khôn Ngoan Nhờ Lời Chúa

“Nguyện xin lời của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em thật dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Do lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca, và linh khúc mà đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:16 (BD2011)

Sống khôn ngoan là sống trong sự hướng dẫn của Chúa. Muốn được sự hướng dẫn của Chúa chúng ta cần có Lời Ngài ở trong chúng ta. “Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (Phục Truyền 8:3b). Đời sống đầy dẫy Lời Chúa mang lại sự khôn ngoan và lòng vui mừng ca ngợi Chúa. “Nguyện xin lời của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em thật dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Do lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca, và linh khúc mà đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:16). Cơ-đốc-nhân cần phải luôn khiêm nhường học hỏi Lời Chúa, tìm sự khôn ngoan, thánh khiết của Chúa qua sự soi sáng của Đức Thánh Linh để sống đẹp lòng Chúa. Lời Chúa sẽ cho chúng ta trở nên khôn ngoan. “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.” (Thi Thiên 19:7). Sứ-đồ Phao-lô nhắc nhở Mục Sư trẻ Ti-mô-thê, “Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:15-17).

Bạn có đọc, học, suy gẫm Lời Chúa và làm theo để có đời sống khôn ngoan đẹp lòng Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Lời Chúa dạy con sự khôn ngoan. Xin cho con luôn suy gẫm và làm theo Lời Chúa để có sự khôn ngoan trong cuộc sống làm sáng Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 15: Xin đọc Đa-ni-ên 1-3
Thứ Bảy September 16: Xin đọc Đa-ni-ên 4-6
Chúa Nhật September 17: Xin đọc Đa-ni-ên 7-9

 38 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 14, 2023 – Lời Chúa Phục Hồi Sinh Lực

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 14, 2023
Lời Chúa Phục Hồi Sinh Lực

“Linh hồn tôi dính vào bụi đất, Xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa.”

Thi Thiên 119:25

Thi Thiên 119 là chương dài nhất trong Kinh Thánh và trọng tâm từ đầu đến cuối của Thi Thiên này là Lời Chúa. Lời Chúa ngọt hơn mật ong và là ánh sáng cho bước đi của chúng ta trong cuộc sống. Thi Thiên 119 cũng cho biết Lời Chúa làm sống lại và làm tươi mới chúng ta. “Linh hồn tôi dính vào bụi đất, Xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa.” (Thi Thiên 119:25). Chúng ta đang sống trong một thế gian đầy tội lỗi làm cho linh hồn chúng ta có khuynh hướng bám vào bụi trần. Bụi đất cũng nhắc nhở chúng ta về hậu quả của tội lỗi dẫn đến sự chết và sự hoạn nạn, khổ nhọc trong cuộc sống. Chúa phán cùng A-đam sau khi phạm tội rằng: “ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.” (Sáng Thế Ký 3:19). Chúng ta không tự làm điều gì được khi đang bị chôn vùi trong cát bụi. Chỉ có lời hằng sống của Chúa nâng chúng ta lên qua những lời hứa quý báu trong lời Chúa. “Linh hồn tôi, vì ưu sầu, chảy tuôn giọt lệ; Xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo lời Chúa.” (Thi Thiên 119:28). Dù chúng ta đang bị cuốn hút bởi cát bụi của thế gian hay đang mòn mỏi trong hoạn nạn, lời Chúa an ủi chúng ta và cho chúng ta hy vọng sống. “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” (Thi Thiên 119:50). 

Bạn có đang được phục hồi sinh lực nhờ Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời Hằng Sống của Chúa. Xin Chúa cho con yêu mến và suy gẫm Lời Chúa để được Lời Ngài phục hồi tâm linh mòn mỏi của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 46-48.

 39 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 13, 2023 – Lời Chúa Ngọt Ngào

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 13, 2023
Lời Chúa Ngọt Ngào

“Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!”

Thi Thiên 119:103

Nhiều người đọc Kinh Thánh là Lời Chúa nhưng không cảm thấy sự ngọt ngào và bổ ích cho đời sống. Lý do là người đó chưa được sinh lại trong Chúa hoặc đời sống tâm linh không có sự tương giao mật thiết với Chúa vì đang yêu thế gian hơn là yêu Chúa. “Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” (1 Giăng 2:15b). Ở trong Chúa, chúng ta được nhận làm con của Chúa, được xưng công bình, được cứu chuộc, được làm hòa lại với Chúa, được sự vui mừng, bình an, và yêu thích Lời Chúa. “Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (Thi Thiên 119:103). Là Đấng Tạo Dựng bầu trời, trái đất và mọi sinh vật, Đức Chúa Trời biết điều gì tốt nhất để sống trong thế giới của Ngài. Nếu chúng ta muốn trưởng thành thuộc linh và được sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn, chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa. Đó là lý do tác giả Thi Thiên 119 nói Lời Chúa “ngọt hơn mật ong!”. Mật ong vừa ngọt vừa bổ! Khi đọc Lời Chúa và suy gẫm mỗi ngày, Cơ-đốc-nhân tìm thấy nguồn dinh dưỡng cho đời sống tâm linh và được trưởng thành ở trong Chúa. Lời Đức Chúa Trời hướng dẫn và ban phước cho tất cả những ai tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài.

Bạn có cảm thấy sự ngọt ngào khi suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Thánh Linh và Lời của Ngài giúp con được lớn lên ở trong Chúa. Xin Chúa giúp con tiếp tục cảm thấy sự ngọt ngào của Lời Chúa và được nuôi dưỡng qua sự suy gẫm lời quý báu của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 43-45

 41 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 12, 2023 – Mở Mắt Thuộc Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 12, 2023
Mở Mắt Thuộc Linh

“Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.”

Thi Thiên 119:18

Thi Thiên 119 gồm 176 câu nói về sự quý báu của Lời Chúa. Lời Chúa là lương thực hằng ngày và là sự tươi mát cho linh hồn chúng ta. Chúng ta phải trân trọng Lời Chúa vì Lời Chúa hướng dẫn chúng ta đi trong lẽ thật, ánh sáng và hy vọng. Lời Chúa đem đến cho chúng ta sự vui mừng và bình an trong lòng. Chúng ta phải có mắt thuộc linh thật rộng mở để thấy được những điều kỳ diệu trong Lời Chúa. Tác giả Thi Thiên 119 đã cầu nguyện “Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.” (Thi Thiên 119:18). Khi mắt thuộc linh của chúng ta mở ra ham thích đọc Lời Chúa thì không còn bị cám dỗ bởi những sự “mê tham của mắt”. Khi lòng chúng ta khao khát Lời Chúa thì không còn “ham muốn những điều thuộc về xác thịt”. Khi chúng ta nhắm mắt không quan tâm, không đọc Lời Chúa thì đời sống chúng ta đi sai hướng và phạm tội cùng Chúa. Vì biết được nguy hiểm của một đời sống không có Lời Chúa nên tác giả Thi Thiên 119 đã quyết tâm hứa nguyện: “Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:10-11).

Bạn có cầu nguyện xin Chúa mở mắt thuộc linh để thấy sự diệu kỳ trong Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa mở mắt con để con thấy sự diệu kỳ trong Lời Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục đọc, suy gẫm và làm theo Lời Chúa để đời sống con được đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 40-42

 50 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 11, 2023 – Lời Chúa Là Ngọn Đèn Cho Chân Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 11, 2023
Lời Chúa Là Ngọn Đèn Cho Chân Tôi

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.”

Thi Thiên 119:105

Chúng ta đang sống trong một thế gian đầy cạm bẫy nguy hiểm với sự cám dỗ của kẻ thù đen tối là ma-quỷ đang tìm cách phá hủy mối tương giao mật thiết của chúng ta với Chúa. Thi Thiên 119 câu 105 cho chúng ta một lời hứa phước hạnh và một lẽ thật vĩnh cửu đó là “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi”. Chỉ có Lời Đức Chúa Trời là một ngọn đèn soi sáng bước chân chúng ta, dẫn đường cho chúng ta vượt qua bóng tối của thế gian sa đọa và là ngọn đèn soi sáng con đường chúng ta đi. Lời Chúa soi sáng con đường của chúng ta, bảo vệ chúng ta trên hành trình của chúng ta trong suốt cuộc đời, và cảnh báo chúng ta về những mối nguy hiểm đang rình rập. Lời Chúa còn là một kho tàng quý giá ẩn sâu trong lòng chúng ta, Lời Chúa chứa đựng những lời khôn ngoan để hướng dẫn suy nghĩ của chúng ta. Những lời hứa quý giá trong Kinh Thánh khích lệ và hướng dẫn tấm lòng của chúng ta, và đó là khuôn mẫu hoàn hảo cho nếp sống của Cơ đốc nhân hàng ngày. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Bạn có Lời Chúa trong lòng để soi sáng bước chân của bạn giữa một thế gian tăm tối không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Ngài là Ánh Sáng và Lẽ Thật. Xin Lời Chúa tiếp tục soi sáng bước chân con trong một thế gian tăm tối và đầy dối trá. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 37-39

 45 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 8, 2023 – Phước Hạnh Khi Tuân Giữ Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 8, 2023
Phước Hạnh Khi Tuân Giữ Lời Chúa

“Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.”
Thi Thiên 119:2

Tác giả Thi Thiên 119 bắt đầu với câu: “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 199:1). Ai mà không yêu thích được phước hạnh! Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ qua những ơn phước lớn từ Chúa vì không tuân giữ Lời Chúa. Tiếp theo câu 2, một lần nữa Thi Thiên 119 nhắc chúng ta về phước hạnh cho người gìn giữ Lời Chúa. “Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.” (Thi Thiên 119:2). Chúng ta không thích đọc Lời Chúa, không suy gẫm Lời Chúa và không làm theo Lời Chúa vì lòng chúng ta không tìm cầu Chúa. Kinh Thánh là Lời Chúa giúp chúng ta được lớn lên ở trong Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Sứ-đồ Phao-lô xác quyết: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Không có một quyển sách nào trên thế gian có thể sánh với Kinh Thánh trong sự giúp chúng ta hiểu rõ về Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Ngài và biến đổi đời sống chúng ta. Những câu đầu của sách Thi Thiên cũng nói về phước hạnh khi tìm cầu Chúa và suy gẫm Lời Chúa. “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.” (Thi Thiên 1:1-3).

Bạn có tìm cầu Chúa và phước hạnh qua sự học và suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa về Lời Ngài đã ban cho con, để nhờ đó con có thể hiểu biết ý muốn của Chúa cho đời sống con. Xin Chúa giúp con tiếp tục tìm kiếm Chúa và phước hạnh của Ngài qua Lời Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 8: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 25-28
Thứ Bảy September 9: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 29-32
Chúa Nhật September 10: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 33-36

 50 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 7, 2023 – Trao Sự Lo Lắng Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 7, 2023
Trao Sự Lo Lắng Cho Chúa

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”

Ma-thi-ơ 11:28-30

Kinh Thánh cho biết bí quyết chúng ta có thể cất bỏ gánh nặng để nhận được sự yên nghỉ của Chúa. Chúa Giê-xu mời gọi: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30). Chúng ta có một Cứu Chúa yêu thương cho phép chúng ta trút bỏ sự mệt mỏi và gánh nặng của chúng ta lên Ngài. Có nhiều điều trong đời sống làm cho chúng ta mệt mỏi, nặng gánh ngay cả những lễ nghi và luật lệ tôn giáo do con người đặt ra. Thay thế cho gánh nặng, Chúa ban cho chúng ta sự bình an và yên nghỉ của Chúa. Trong Chúa Giê-xu chúng ta mang ách của Chúa vì ách ân sủng của Chúa dễ chịu và gánh của Chúa nhẹ nhàng vì gánh nặng tội lỗi của chúng ta được Chúa mang lấy. Muốn được yên nghỉ, chúng ta không nhờ vào công sức riêng của mình nhưng cùng mang ách với Chúa. Mang ách của Chúa để được yên nghỉ khỏi những gánh nặng tội lỗi, những tranh chiến, sợ hãi, căng thẳng trong nội tâm hoặc bất cứ sự lo lắng nào trong cuộc sống. Sứ-đồ Phi-e-rơ khuyên: “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:7).

Lãnh vực, gánh nặng hay điều lo lắng nào trong cuộc sống của bạn cần giao cho Chúa hôm nay?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở cùng, nâng đỡ con trong sự lo lắng, mệt mỏi và gánh nặng của con. Xin Chúa cho con tiếp tục mang ách của Chúa để tìm được sự yên nghỉ vì ách của Chúa dễ chịu và gánh của Chúa nhẹ nhàng. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 22-24

 49 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 6, 2023 – Đấng Tể Trị Tuyệt Đối

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 6, 2023
Đấng Tể Trị Tuyệt Đối

“Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó.”

Ê-sai 45:7

Tiên tri Ê-sai đã loan báo Chúa chọn vua Si-ru (Ê-sai 45:1) làm công cụ của Ngài để cho dân sự Do-thái được trở về Giê-ru-sa-lem sau thời gian bị lưu đày tại xứ Ba-by-lôn. Lời tiên tri chính xác, nêu đích danh một vua ngoại bang để thực hiện mục đích của Chúa cho dân sự Ngài trở về quê hương và qua dân tộc này Chúa Giê-xu ra đời để đem sự cứu rỗi đến cho cả thế gian. Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị Tuyêt Đối, Ngài phán qua lời tiên tri Ê-sai “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó. Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất; chính ta, tức là tay ta, đã giương ra các từng trời, và đã truyền bảo các cơ binh nó.” (Ê-sai 45:5,7&12). Khoảng 150 năm sau lời tiên tri của Ê-sai, vua Si-ru đã tạo mọi điều kiện tốt đẹp để dân sự Do-thái được hồi hương đúng như lời tiên báo (E-xơ-ra 1:1-15). Cũng như vua Si-ru, Chúa cũng sử dụng vua Nê-bu-cát-nết-sa cho mục đích của Chúa (Giê-rê-mi 25:9). Trong sự khôn ngoan tể trị của Chúa, Ngài có thể sử dụng bất cứ ai, bất cứ biến cố nào cho mục đích của Ngài. Chúng ta không thể nào hiểu hết được ý tưởng của Chúa vì Chúa phán: “Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9).

Bạn có tin chắc rằng Đức Chúa Trời là Đấng đang cầm quyền tể trị tất cả mọi biến cố lớn nhỏ trên thế giới không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Tể Trị Tuyệt Đối. Xin cho con luôn ca ngợi và thuận phục ý Chúa. Mặc dù nhiều điều vượt quá sự hiểu biết của con hoặc dường như nghịch lý, nhưng con hoàn toàn tin vào sự tể trị của Ngài vì Chúa là Đức Chúa Trời, ngoài Ngài không có Đức Chúa Trời nào khác . A-men.  
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 20-21

 48 total views