Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 14, 2023 – Nền Tảng Của Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 14, 2023
Nền Tảng Của Đức Tin

“Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.”
1 Cô-rinh-tô 15:17

Là Cơ đốc nhân, chúng ta tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta và Ngài đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba, đánh bại sự chết và tội lỗi. Sự kiện này là nền tảng đức tin của chúng ta, và cho chúng ta hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu với Chúa. Sứ-đồ Phao-lô viết: “Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích.” (1 Cô-rinh-tô 15:14). Không những “đức tin vô ích” nhưng sứ-đồ Phao-lô viết tiếp: “Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.” (1 Cô-rinh-tô 15:17). Nếu tội lỗi của chúng ta không được Chúa Giê-xu đắc thắng qua sự chết và sự sống lại của Chúa thì chúng ta sẽ bị “chết mất đời đời” (1 Cô-rinh-tô 15:18). Sứ-đồ Phao-lô kết luận: “Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.” (1 Cô-rinh-tô 15:19). Ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời, sự Phục Sinh của Đấng Christ không phải là một câu chuyện cổ tích mà là một sự thật lịch sử được hàng trăm người chứng kiến. Chúa Giê-xu là trái đầu mùa của những người đã ngủ trong Đấng Christ. Nếu chúng ta ở trong Đấng Christ thì chúng ta cũng sẽ được sống lại. Chúng ta hãy nắm chắc lẽ thật về sự sống lại và mạnh dạn chia sẻ lẽ thật đó với những người chung quanh.

Nền tảng đức tin bạn có đặt trên sự Phục Sinh của Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu chết và sống lại để tha thứ tội lỗi và ban cho con sự sống đời đời. Xin Chúa cho nền tảng đức tin của con hoàn toàn đặt trên sự sống lại của Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 7: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 10-12
Thứ Bảy April 8: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 13-14
Chúa Nhật April 9: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 15-16

 188 total views,  1 views today