Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 17, 2023 – Chúa Chết Ban Cho Chúng Ta Tự Do Khỏi Tội Lỗi và Sự Chết

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, April 17, 2023
Chúa Chết Ban Cho Chúng Ta Tự Do Khỏi Tội Lỗi và Sự Chết

“Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.”
Giăng 8:36

Tất cả mọi người trên thế gian đều tìm kiếm và muốn hưởng sự tự do, nhất là những người đang bị áp bức. Con người muốn có tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do có những nhu cầu căn bản và tự do khỏi sự sợ hãi. Sự tự do thật trong Chúa khác với những sự tự do của thế gian. Kinh Thánh cho biết về mặt thuộc linh, không ai được tự do. Trong Rô-ma đoạn 6, sứ đồ Phao Lô giải thích rằng chúng ta tất cả đều là nô lệ cho tội lỗi. Đức Chúa Jêsus cũng phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi.” (Giăng 8:34). Không người tội lỗi nào hoặc tôn giáo nào trên thế gian có thể ban cho chúng ta sự tự do thật. Chúng ta chỉ được giải thoát khỏi tội lỗi bởi Con của Đức Chúa Trời , Đấng đã phán “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng 8:36). Tất cả những người tin nhận Chúa có thể cùng với sứ đồ Phao lô nói rằng “vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (Rô-ma 8:2). Cảm tạ Chúa, chúng ta được giải thoát khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi và sự chết qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Đây là Chân Lý và Chân Lý đã buông tha chúng ta (Giăng 8:32). Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta đã được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Ngài đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta và mở đường cho chúng ta có được sự sống đời đời với Chúa. Đây là sự tự do không thể kiếm được hay mua được, mà chỉ nhận được nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu.

Bạn có sống mỗi ngày với lòng biết ơn Chúa về sự tự do thật mà Ngài đã hy sinh trên thập tự giá cho chúng ta không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự tự do thật trong Ngài qua sự chết hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong Chân Lý của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 17-18

 109 total views,  1 views today