Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 18, 2023 – Người Phục Vụ Chúa Trung Thành

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, April 18, 2023
Người Phục Vụ Chúa Trung Thành

“Ti-chi-cơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, đặng người yên ủi lòng anh em.”
Cô-lô-se 4:7-8

Ti-chi-cơ là một người phục vụ Chúa trung thành đã được nhắc đến nhiều lần trong Tân Ước. Ông là người bạn đồng hành của sứ đồ Phao-lô và được Phao-lô giao phó những nhiệm vụ quan trọng thay mặt ông thăm viếng và đem những bức thư đến các Hội Thánh. Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Ti-chi-cơ được mô tả là bạn đồng hành của Phao-lô trong hành trình truyền giáo lần thứ ba của ông (Công vụ 20:4). Sau đó, trong thư gửi cho Hội Thánh Cô-lô-se, Ti-chi-cơ được Phao-lô nhắc đến như một người anh em yêu dấu và là người tôi tớ trung thành của Chúa. “Ti-chi-cơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, đặng người yên ủi lòng anh em.” (Cô-lô-se 4:7-8). Ti-chi-cơ cũng được nhắc đến trong thư của Phao-lô gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô. “Vả, muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Ti-chi-cơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, để yên ủi lòng anh em.” (Ê-phê-sô 6:21-22). Trong thư của Phao-lô gửi cho Tít, Ti-chi-cơ một lần nữa được giới thiệu là người cộng tác với Phao-lô (Tít 3:12). Ti-chi-cơ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc trung thành phục vụ Chúa để phát triển Vương Quốc của Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được dự phần trong công việc Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục trung tín trong tất cả công việc Chúa giao phó một cách hết lòng. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 19-20

 214 total views,  4 views today