Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 18, 2023 – Người Thờ Phượng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 18, 2023
Người Thờ Phượng

“Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, Và nói chân thật trong lòng mình.”
Thi Thiên 15:1-2

Thi Thiên 15 do vua Đa-vít làm bắt đầu với hai câu hỏi: “Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài?” (câu 1). Hay dễ hiểu hơn: “Ai là người xứng đáng đến thờ phượng Đức Chúa Trời?”“Người thờ phượng thật phải có những phẩm hạnh nào?” Trong Thi thiên này, Vua Đa-vít đã nhấn mạnh sự quan trọng của những người thờ phượng Đức Chúa Trời là phải có tấm lòng trong sạch. Các câu tiếp theo đề cập đến những phẩm hạnh của người thờ phượng Đức Chúa Trời cần phải có như lòng ngay thẳng, công bình, chân thật, không nói hành, không làm hại bạn hữu, không sỉ nhục người khác. Thờ phượng Chúa là bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán: “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8). Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta sự cứu rỗi và ban cho chúng ta địa vị thánh nhân qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh”. (1 Phi-e-rơ 1:15-16).

Bạn có kiểm điểm đời sống của mình để có tấm lòng trong sạch trước khi bước vào trong sự thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con được đặc ân thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con có tấm lòng trong sạch qua sự thánh hóa của Chúa Thánh Linh để sự thờ phượng Chúa của con đẹp lòng Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 18: Xin đọc Giê-rê-mi 15-18
Thứ Bảy August 19: Xin đọc Giê-rê-mi 19-22
Chúa Nhật August 20: Xin đọc Giê-rê-mi 23-25

 162 total views,  1 views today