Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 21, 2023 – Hãy Nên Thánh

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 21, 2023
Hãy Nên Thánh


“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”

1 Phi-e-rơ 1:15-16

“Nên Thánh” hay “Thánh Hóa” có nghĩa là “được biệt riêng ra”. Khi chúng ta tin vào sự chết đền tội của Chúa Giê-xu ngay lập tức chúng ta nhận được địa vị thánh nhân, người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Những người đã được xưng công bình tiếp tục được thánh hóa để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Thánh Kinh cho chúng ta biết phương cách chúng ta được thánh hóa là qua Lời Chúa “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.” (Giăng 17:17). Con người cũ trong chúng ta vẫn còn xu hướng làm tội lỗi, nhưng những người tin vào Chúa Giê-xu nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh ở trong lòng để thực hành Lời Chúa. Chúng ta đã được tự do khỏi quyền lực của tội lỗi nhưng phải nhờ vào quyền năng của Chúa Thánh Linh để “lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.” (Cô-lô-se 3:9-10). Quyền năng đến từ Chúa Thánh Linh, nhưng phần của chúng ta là học, suy gẫm và quyết tâm vâng lời Chúa trong mọi cách ăn ở mình.

Bạn có nhờ Chúa Thánh Linh ban cho bạn quyền năng làm theo Lời Chúa để đời sống được thánh hóa hằng ngày trong mọi cách ăn ở không? “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa Thánh Linh thánh hóa con qua sự vâng lời làm theo Lời Chúa trong mọi cách ăn nết ở để con được giống Chúa Giê-xu và được đẹp lòng Đức Chúa Trời Thánh Khiết. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 26-28

 169 total views,  1 views today