Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, December 1, 2023 – Giáng Sinh Hy Vọng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, December 1, 2023
Giáng Sinh Hy Vọng


“Chúa ôi, nguyện tình thương của Ngài ngự trên chúng con, Y như những gì chúng con hy vọng nơi Ngài.”

Thi Thiên 33:22 (BD2011)

Mỗi lần Giáng Sinh về nhắc nhở chúng ta về sự hy vọng chúng ta có được qua Chúa Giê-xu. Trước khi Chúa Giê-xu Giáng Sinh, Đức Chúa Trời có vẻ xa cách mặc dầu thiên nhiên là một trong những cách mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho nhân loại (Thi Thiên 19:1-3). Trong thời Cựu Ước, sự hiện diện của Ngài mà con người biết đến là Nơi Chí Thánh trong Đền Thờ và qua sự đại diện tiếp cận của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra” (Ga-la-ti 4:4) và chính Con Ngài là Chúa Giê-xu phán dạy chúng ta. “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian.” (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Đức Chúa Giê-xu đã giáng sinh “để ở giữa chúng ta” (Giăng 1:14) và “khi chúng ta còn là người có tội, Chúa Giê-xu Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8b). Khi Chúa Giê-xu sống lại, hy vọng của chúng ta trong Ngài được đặt trên nền vững chắc và là một hy vọng sống, một hy vọng thật. “Chúc tụng Ðức Chúa Trời và Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, Ðấng vì lòng thương xót lớn lao của Ngài đã cho chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, qua sự sống lại từ cõi chết của Ðức Chúa Jesus Christ.” (1 Phi-e-rơ 1:3 BD2011). “Chúa ôi, nguyện tình thương của Ngài ngự trên chúng con, Y như những gì chúng con hy vọng nơi Ngài.” Thi Thiên 33:22 (BD2011).

Bạn có hy vọng vững chắc trong Chúa Giê-xu không?  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban Chúa Giê-xu giáng sinh để cứu rỗi con và qua Chúa Giê-xu con có được hy vọng sống. Xin Chúa cho con tiếp tục đặt hy vọng nơi Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu December 1: Xin đọc Ga-la-ti 1-3
Thứ Bảy December 2: Xin đọc Ga-la-ti 4-6
Chúa Nhật December 3: Xin đọc Ê-phê-sô 1-3

 145 total views,  2 views today