Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, December 4, 2023 – Chúa Bình An

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, December 4, 2023
Chúa Bình An

“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.”

Ê-sai 9:5

Tiên tri Ê-sai đã loan báo 700 năm trước khi Chúa Giê-xu sinh ra là “có một con trẻ sanh cho chúng ta và quyền trị vì sẽ đặt trên vai Ngài”. Tiên tri Ê-sai nói về Chúa Giê-xu là Vị Vua sẽ đến và trị vì trên ngôi Đa-vít. Ngài là Vị Vua dân Do-thái và cả nhân loại đang trông chờ. Nhưng các chi tiết Ê-sai cho biết Ngài là Vị Vua không phải như các vua của thế gian. Vị Vua Giê-xu là Đấng Mưu Luận Diệu Kỳ, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời và Chúa Bình An. Vị Vua Giê-xu là Cha Đời Đời nói lên sự liên hệ mật thiết mãi mãi cho những người đặt niềm tin vào Chúa, được tiếp nhận làm con của Đức Chúa Trời và được ở trong Vương Quốc của Ngài. Ngài lập Nước Ngài bền vững, công bình chánh trực và còn lại đời đời. Nhưng thật quý báu, hài nhi sanh cho chúng ta cũng là Chúa Bình An. Ngài ban cho chúng ta sự bình an khi được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Rô-ma 5:1). Bình an với Chúa có nghĩa là mọi sự đều tốt đẹp giữa Chúa và chúng ta. Khi được hòa thuận với Chúa, chúng ta có một cuộc sống thật bình an, không còn sợ hãi và tận hưởng đầy đủ mọi quyền năng thuộc linh và sự ban phước của Chúa Bình An.

Bạn có luôn luôn kinh nghiệm sự bình an thật đến từ Chúa Bình An đang ngự trị trong lòng bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã giáng sinh để đem con được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Xin cho con luôn sống trong sự an bình của Chúa Bình An. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-phê-sô 4-6

 131 total views,  2 views today