Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, December 17, 2021 – Luôn Luôn Vui Mừng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, December 17, 2021
Luôn Luôn Vui Mừng

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.”
Phi-líp 4:4

Trong Đêm Chúa Giê-xu Giáng Sinh, có mấy người chăn chiên đang thức đêm canh giữ bầy chiên, thiên sứ hiện đến và phán rằng: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:10). Sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu là một sự Vui Mừng Lớn cho muôn dân vì Ngài là Đấng Cứu Thế. Sự vui mừng của Chúa tiếp tục ở trong lòng những người tin nhận Ngài qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Sự vui mừng không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Sứ-đồ Phao-lô viết thơ Phi-líp khi ông đang ở trong tù. Hơn 14 lần trong thơ Phi-líp Phao-lô đề cập đến sự vui mừng. Trong Phi-líp 4:4 ông truyền mạng lệnh: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” Sứ-đồ Phao-lô cho biết muốn liên tục vui mừng trong Chúa thì “chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:6-7).

Bạn có luôn luôn vui mừng trong Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã Giáng Sinh ban cho nhân loại sự vui mừng lớn. Xin Chúa cho con luôn luôn sống vui mừng trong sự cứu rỗi của Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu December 17: Xin đọc 1 Phi-e-rơ 1-2
Thứ Bảy December 18: Xin đọc 1 Phi-e-rơ 3-5
Chúa Nhật December 19: Xin đọc 2 Phi-e-rơ 1-3

 381 total views,  2 views today