Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, December 20, 2021 – Đức Chúa Trời Là Sự Yêu Thương

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, December 20, 2021
Đức Chúa Trời Là Sự Yêu Thương

“Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.”
1 Giăng 4:8

Tình yêu là một từ mang nhiều ý nghĩa trong suốt thời đại. Vô số nhà văn, đạo diễn phim và nghệ sĩ đã cố gắng hết sức để truyền tải ý tưởng về tình yêu. Mặc dù hầu như không ai có cùng một định nghĩa, nhưng hầu hết đều cho rằng tình yêu là một cảm giác của người đang yêu và muốn tỏ bày cho người mình yêu. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là sự Yêu Thương. “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” (1 Giăng 4:8). Trong câu này, sứ đồ Giăng đánh đồng Đức Chúa Trời với tình yêu thương nghĩa là chỉ có tình yêu thật đến từ Đức Chúa Trời và bản chất của Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Sự Yêu Thương của Đức Chúa Trời không phải một cảm xúc nhưng là một hành động của Đức Chúa Trời: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:9-10). Chúa Giê-xu Giáng Sinh là Một Quà Tặng quý báu nhất cho nhân loại phát xuất từ Đức Chúa Trời Yêu Thương. Giăng 3:16 cho biết: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Mùa Giáng Sinh về, bạn có cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho bạn Món Quà Yêu Thương là Chúa Cứu Thế Giê-xu không?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa vì Đấng con tôn thờ là Đức Chúa Trời yêu thương đã ban Chúa Giê-xu giáng sinh để chịu chết chuộc tội của con. Xin giúp con luôn nhận biết tình yêu Chúa ban cho con và bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người chung quanh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Giăng 1-3

 368 total views,  4 views today