Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 17, 2023 – Chúa Giê-xu là Đầu của Hội Thánh

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 17, 2023
Chúa Giê-xu là Đầu của Hội Thánh

“Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh.”
Cô-lô-se 1:18a

Qua Thánh Kinh chúng ta được biết rõ mỗi Cơ-đốc-nhân là một chi thể trong thân thể của Chúa Giê-xu. Sứ-đồ Phao-lô đã viết: “Vậy anh chị em là thân thể của Chúa Cứu Thế và mỗi người là một phần của thân thể ấy.” (1 Cô-rinh-tô 12:27 BDM). Có một số tín hữu trong Hội Thánh Cô-lô-se hiểu sai về Chúa Giê-xu, cho nên sứ-đồ Phao-lô phải tuyên bố rằng Chúa Giê-xu “là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh.” (Cô-lô-se 1:18a). Trong các câu từ 15 đến 20 của Cô-lo-se chương 1, sứ-đồ Phao-lô đã đưa ra những lý do vì sao Chúa Giê-xu là Đầu Hội Thánh. Phao-lô cho biết Chúa Giê-xu Christ là Đấng Sáng Tạo Tối Cao nhờ Ngài mà vạn vật được tạo thành, và nhờ Ngài mà vạn vật trên trời và dưới đất (cả vật hữu hình và vật vô hình) tiếp tục tồn tại đứng vững. Chúa Giê-xu là hình ảnh Đức Chúa Trời không thấy được vui lòng mặc lấy xác thịt con người để qua sự đổ huyết của Ngài, chúng ta có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi và cứu chuộc của Ngài. Sứ-đồ Phao-lô cũng nhắc lại trong thư Ê-phê-sô: “Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.” (Ê-phê-sô 1:22-23). Mặc dù chúng ta là những cá nhân trong Hội Thánh, nhưng chúng ta đừng bao giờ quên chúng ta là chi thể trong thân thể của Đấng Christ và chính Ngài là Đầu của Hội Thánh. Tất cả những Cơ-đốc-nhân đều thuộc về một thân thể và ở dưới sự tể trị của Chúa Giê-xu, là Đầu Hội Thánh.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa con được ở trong Hội Thánh là thân thể do Chúa là Đầu. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong Chúa, luôn thờ phượng và tôn cao Chúa trong Hội Thánh của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 17: Xin đọc Dân-số-ký 10-11
Thứ Bảy February 18: Xin đọc Dân-số-ký 12-13
Chúa Nhật February 19: Xin đọc Dân-số-ký 14-15

 221 total views,  4 views today