Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 20, 2023 – Không Còn Thuộc Về Thế Gian

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 20, 2023
Không Còn Thuộc Về Thế Gian

“Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buộc mình, như anh em còn sống trong thế gian.”
Cô-lô-se 2:20

Cảm tạ Chúa, khi tin nhận Chúa chúng ta được sinh lại về phần thuộc linh, được kết nối chắc chắn vào Đấng Christ và được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Tội lỗi chúng ta được tha thứ và chúng ta được trở thành công dân Thiên Quốc. Chúng ta được giải thoát ra khỏi quyền lực của ma quỷ và của thế gian mờ tối này. Sứ-đồ Phao-lô cảnh báo Cơ-đốc-nhân “Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buộc mình, như anh em còn sống trong thế gian.” (Cô-lô-se 2:20). Phao-lô nhắc nhở là tín hữu của Chúa chúng ta đã chết với Đấng Christ nên không còn bị ràng buộc bởi các quy tắc và luật lệ của thế gian nữa. Sự chết của Chúa trở thành sự chết của chúng ta và sự sống phục sinh của Chúa trở thành sự sống của chúng ta. “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Tất cả những gì chúng ta cần trong sự cứu rỗi đã được Chúa Giê-xu làm trọn trên cây thập tự. Không có ai khác và không cần có điều gì thêm nữa thay thế được Chúa Giê-xu và sự đầy đủ ở trong Ngài.

Bạn có thật sự liên hiệp với Chúa Giê-xu trong sự chết và sự sống lại của Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự và đã phế bỏ mọi quyền lực của ma quỷ và thế gian. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự sáng và không bị ràng buộc bởi những điều thuộc về thế gian. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 16-18

 223 total views,  1 views today