Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 24, 2023 – Tìm Các Sự Ở Trên Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 24, 2023
Tìm Các Sự Ở Trên Trời

“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:1

Sứ-đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu tại Cô-lô-se và tất cả Cơ-đốc-nhân tập trung tâm trí vào những điều trên trời hơn là những điều dưới đất. “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:1). Là Cơ đốc nhân, chúng ta đã được sống lại với Đấng Christ và được trở nên con người mới trong Ngài. Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Đấng Christ và chúng ta đã được sống lại với Ngài trong đời sống mới. Vì vậy, chúng ta phải để lòng và trí mình hướng về những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên tập trung vào những thứ thế gian coi là quan trọng như tiền bạc, quyền lực hoặc địa vị. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào những điều thiêng liêng như tình yêu thương, lòng nhân từ, tha thứ và sự phục vụ người khác. Các ưu tiên của chúng ta phải phù hợp với các ưu tiên của Đức Chúa Trời, và chúng ta nên tìm cách sống cuộc đời mình để làm vinh hiển Danh Chúa. Phao-lô muốn Cơ-đốc-nhân, người thuộc Đấng Christ, hiểu biết chắc chắn về vị trí vinh quang chúng ta có được trong Đấng Christ và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta được hiệp nhất với Đấng Christ và được sống trong Ngài. Sứ-đồ Phao-lô đã nói về những điều mà trước khi gặp Chúa ông đã nhiệt thành theo đuổi: “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.” (Phi-líp 3:8).

Bạn có luôn tìm kiếm các sự ở trên trời vì bạn đã được kết hợp thiêng liêng đầy vinh quang với Đấng Christ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu con và cho con được sống lại với Chúa. Xin cho con luôn chú tâm tìm kiếm các sự có giá trị trước mặt Chúa và sống phản ánh Đấng Christ cho tất cả những người chung quanh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 24: Xin đọc Dân-số-ký 26-27
Thứ Bảy February 25: Xin đọc Dân-số-ký 28-29
Chúa Nhật February 26: Xin đọc Dân-số-ký 30-31

 236 total views,  1 views today