Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 23, 2023 – Đồng Chết, Đồng Chôn, Đồng Sống Với Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 23, 2023
Đồng Chết, Đồng Chôn, Đồng Sống Với Chúa

“Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.”
Cô-lô-se 2:12

Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được nối kết với thân thể Ngài qua lễ báp têm của Thánh Linh. “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa.” (1 Cô-rinh-tô 12:13). Được liên hiệp với Đấng Christ trong sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại qua báp-têm của Thánh Linh tách rời chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi và ban cho chúng ta một cuộc sống mới. “Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” (Rô-ma 6:4). Lễ báp-têm bằng nước là lời tuyên bố công khai về đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu và sự cam kết của chúng ta đồng bước đi với Ngài. Sứ-đồ Phao-lô nhắc lại cho Cơ-đốc-nhân về sự quan trọng của báp-têm: “Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.” (Cô-lô-se 2:12). Báp-têm của Thánh Linh kết hiệp chúng ta vào thân thể Đấng Christ và báp-têm bằng nước là dấu hiệu xác nhận công khai với các chi thể khác trong Hội Thánh Chúa: “tôi đã đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa Giê-xu qua đức tin hoàn toàn đặt vào Ngài.”

Bạn có thật sự kết hiệp với Chúa Giê-xu qua sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống với Ngài chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được kết hiệp với Chúa Giê-xu qua báp-têm của Thánh Linh. Xin Chúa cho con nhờ quyền năng của Thánh Linh để tiếp tục có nếp sống đồng chết, đồng chôn và đồng sống với Đấng Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 23-25

 200 total views,  3 views today