Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 25, 2022 – Tin Cậy Nơi Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 25, 2022
Tin Cậy Nơi Đức Chúa Trời

“Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.”
Thi Thiên 9:10

Thi thiên 9:10 nói đến cốt lõi của sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời: “Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài”.  Tin cậy Đức Chúa Trời trước hết là biết Danh của Ngài và lời hứa quý báu của Chúa là Ngài không bao giờ từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài. Tin cậy Đức Chúa Trời bắt đầu bằng sự hiểu biết về sự thành tín của Ngài. Chúng ta phải nhìn thấy Đức Chúa Trời qua bản chất tốt lành tuyệt đối của Ngài như đã được minh chứng trong Kinh Thánh, trong cuộc sống của những tín đồ khác và trong chính cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, chúng ta nhận được niềm vui trong Chúa và Ngài sẽ ban cho chúng ta điều lòng mình ao ước phù hợp với ý của Chúa. “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:3-5).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì lời hứa của Ngài không từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài. Xin Chúa cho con luôn đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng Thành Tín. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 25: Xin đọc Các Quan Xét 8-9
Thứ Bảy March 26: Xin đọc Các Quan Xét 10-11
Chúa Nhật March 27: Xin đọc Các Quan Xét 12-14

 294 total views,  1 views today