Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 5, 2021 – Sự Tha Thứ Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, March 5, 2021

Sự Tha Thứ Của Chúa

“Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.”
Hê-bơ-rơ 9:22

Trong những bài suy gẫm Lời Chúa về vấn đề tội lỗi, chúng ta biết được tội là “trật mục tiêu” (thiếu mất sự vinh hiển) của Đức Chúa Trời. Khi phạm tội chúng ta bị ngăn cách với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Đức Chúa Trời tuyên bố ai phạm tội thì phải chết về phần xác lẫn phần tâm linh. Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính nhưng Ngài cũng là Đấng Yêu Thương, bởi ân điển và lòng thương xót của Chúa, Đức Chúa Trời đã ban cho con người một phương cách để tránh được sự hình phạt của Ngài, đó là sự đổ huyết của Con Ngài trên thập tự giá. Đức Chúa Trời phán: “không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” Bởi sự đổ huyết thì có sự cứu chuộc! Trong luật pháp Môi-se, một người có tội được xem là “vô tội” và công chính trước mắt Chúa khi dâng con sinh tế, đổ huyết ra và chết thay cho tội đó. Những sinh tế này chỉ là tạm thời và là hình bóng của một Sinh Tế Toàn Hảo là Chúa Giê-xu. Giăng Báp-tít đã giới thiệu Chúa Giê-xu là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” (Giăng 1:29b). Sinh Tế Toàn Hảo là Chúa Giê-xu chỉ cần đổ huyết, chết một lần đủ cả trên cây thập tự để chuộc tội cho cả nhân loại. Hê-bơ-rơ 10:10 cho biết: “Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.” Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giê-xu phải đến trần gian và tại sao Ngài phải đổ huyết báu và chịu chết trên cây thập tự!

Lời Thánh Kinh phán: “Huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (1 Giăng 1:7b). Đó là lời hứa của Chúa ban cho tất mọi người ăn năn tội lỗi và tin vào Chúa Giê-xu. Bạn có tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là Sinh Tế Toàn Hảo đã đổ huyết ra và chết một lần đủ cả để tha thứ tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để đổ huyết báu và chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Xin Chúa cho con tiếp tục sống biết ơn Ngài và xứng đáng với sự hy sinh cao cả của Ngài dành cho con. A-men.  

 604 total views,  1 views today