Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 4, 2021 – Tội Không Tin Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, March 4, 2021

Tội Không Tin Chúa Giê-xu

“Về tội lỗi, vì họ không tin ta.”
Giăng 16:9

Tội lỗi của chúng ta dù lớn như thế nào Chúa hứa Ngài sẽ tha thứ tất cả. Ê-sai 1:18b chép: “Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.” Khi chúng ta tin Chúa Giê-xu và sự chết của Ngài trên thập tự giá đền tội cho chúng ta, chúng ta được tha thứ hết tội lỗi và được nối lại mối tương giao với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã phán “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6).Chúa Giê-xu đã giáng sinh, chịu chết và phục sinh – để mở ra con đường dẫn đến sự sống đời đời cho nhân loại đang ngập chìm trong tội lỗi không thể nào tự cứu lấy mình. Muốn nhận được sự cứu rỗi chúng ta phải tin vào Chúa Giê-xu. Thánh Kinh cho biết: “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy.” (1 Ti-mô-thê 1:15). Chúa có quyền năng tha thứ tất cả tội lỗi cho chúng ta nhưng nếu chúng ta phạm tội “không tin Chúa Giê-xu” thì không thể có sự tha thứ. Giăng 3:19 cho biết thế gian bị đoán xét vì Chúa Giê-xu là sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.  Chúa Giê-xu đã đến nơi trần gian và đã làm nhiều phép lạ chứng tỏ Ngài là Con Đức Chúa Trời, nhưng đến lúc gần chấm dứt chức vụ trên đất của Chúa Giê-xu, sứ đồ Giăng đã tường thuật: “Dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài.” (Giăng 12:37). Chúa Giê-xu cảnh cáo một cách nghiêm trọng và rõ ràng: “Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.” (Giăng 8:24).

Bạn biết nhiều về Chúa Giê-xu nhưng bạn đã thật sự tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi của bạn chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Với tất cả tấm lòng thành con đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa Giê-xu. Cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài là Đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời Thánh Khiết, Công Bình và loài người tội lỗi. A-men.  

 501 total views,  1 views today