Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, November 10, 2023 – Cảm Tạ Chúa Đến Đời Đời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, November 10, 2023
Cảm Tạ Chúa Đến Đời Đời

“Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.”

Thi Thiên 30:12

Thi Thiên 30 là bài thơ vua Đa-vít làm nhân dịp lễ khánh thành cung điện trên núi Si-ôn. Lễ khánh thành nầy rất quan trọng vì không phải chỉ để ăn mừng nơi cư ngụ mới của vua nhưng là để dâng hiến cung điện đó cho Chúa. Trong dịp vui mừng nầy, vua Đa-vít nhắc lại những ngày gian truân, lúc bị đau ốm được Chúa chữa lành, lúc gần kề bên cái chết được Chúa cứu thoát và ông cảm tạ Chúa. Ôn lại những ơn phước Chúa ban trong quá khứ, Đa-vít biết ơn Chúa vì chính Ngài đã chăm sóc và cứu giúp ông. Vua Đa-vít không thể nín lặng được và ông cũng không chỉ tạ ơn Chúa một lần mà thôi. Vua Đa-vít nói “Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.” (Thi Thiên 30:12). Vua Đa-vít hứa nguyện cảm tạ Chúa đến đời đời vì ông biết rằng: “Sự giận Ngài chỉ trong một lúc, Còn ơn của Ngài có trọn một đời: Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.” (Thi Thiên 30:5). Trong đời sống đức tin theo Chúa, chúng ta cần theo gương của vua Đa-vít trong sự hứa nguyện cảm tạ Chúa đến đời đời vì Ngài là Đấng dẫn dắt chúng ta qua những chặng đường khó khăn cũng như những lúc bình an và đầy đủ.

Khi ở trong sự vui sướng bạn có nhớ đến ơn của Chúa dẫn dắt bạn qua những lúc khó khăn không? Bạn có hứa nguyện cảm tạ Chúa đến đời đời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt con trong lúc khó khăn cũng như lúc hanh thông tốt đẹp. Xin Chúa cho môi miệng con ngợi khen Chúa không ngừng và lòng con cảm tạ Chúa đến đời đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu November 10: Xin đọc Công-vụ 4-6
Thứ Bảy November 11: Xin đọc Công-vụ 7-8
Chúa Nhật November 12: Xin đọc Công-vụ 9-10

 136 total views,  1 views today