Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 13, 2023 – Cảm Tạ Chúa Sự Nhân Từ Ngài Còn Đến Đời Đời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 13, 2023
Cảm Tạ Chúa Sự Nhân Từ Ngài Còn Đến Đời Đời

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.”

Thi Thiên 136:1

Thi Thiên 136 có 26 câu và phần cuối của mỗi câu đều lặp lại cụm từ “Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”. Tác giả Thi Thiên 136 ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời vì nhiều lý do nhưng lý do chính yếu tác giả muốn nhấn mạnh là “Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”. Sự nhân từ hay tình yêu thương của Chúa tồn tại đời đời vì “Chúa là sự yêu thương” (1 Giăng 4:8b). Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu trường tồn bất diệt. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng là Tình Yêu Hành Động. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” (1 Giăng 4:9). Thi Thiên 136 kêu gọi “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va” trong 3 câu đầu và câu cuối với 4 điểm: Vì Chúa là Đấng Tốt Lành, là Đấng Cao Trọng hơn các thần, các chúa của thế gian và là Đức Chúa Trời của các từng trời. Không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi Tình Yêu Thương của Chúa. “Vì chúng tôi tin chắc rằng không có sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc tương lai, các quyền lực, bề cao, bề sâu, hay tạo vật nào khác có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39).

Bạn có cảm tạ Chúa vì sự Yêu Thương của Ngài còn đến đời đời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Tình Yêu Thương, Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến trần gian, chịu chết để cứu con từ một tội nhân xấu xa trở thành con của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con sống trong sự nhận biết Chúa là Đấng luôn yêu thương con trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công-vụ 11-13

 119 total views,  1 views today