Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 14, 2023 – Lớn Tiếng Tạ Ơn Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 14, 2023
Lớn Tiếng Tạ Ơn Chúa

“Ðể con có thể lớn tiếng tạ ơn Ngài, Và cao rao những việc kỳ diệu của Ngài.”

Thi Thiên 26:7 (BD2011)

Thi-thiên 26 nói lên nỗi khổ tâm của vua Đa-vít vì ông đang đối diện với một xã hội đầy tội ác và bất công. Vua Đa-vít bày tỏ rằng ông không giống như những người tội lỗi ở chung quanh ông, vì ông “không ngồi chung cùng người dối trá, chẳng đi với kẻ giả hình, ghét bọn làm ác, chẳng ngồi chung với kẻ dữ” (Thi Thiên 26:4-5). Mặc dầu xã hội đầy dẫy sự gian ác và những người chung quanh sống trong sự băng hoại, vua Đa-vít xác định “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội, Và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài.” (Thi Thiên 26:6). Vua Đa-vít không dự phần vào những điều tội lỗi của thế gian và ông cũng mạnh dạn tuyên bố “Ðể con có thể lớn tiếng tạ ơn Ngài, Và cao rao những việc kỳ diệu của Ngài.” (Thi Thiên 26:7). Xin Chúa cho chúng ta theo gương của vua Đa-vít tiếp tục lớn tiếng tạ ơn Chúa và ngợi khen những việc kỳ diệu của Chúa. Vua Đa-vít kết thúc Thi Thiên 26 với lời hứa nguyện: “Chân tôi đứng trên đường bằng thẳng; Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va trong các hội chúng.” (Thi Thiên 26:12).

Bạn có luôn sống trong sự thánh khiết của Chúa và lớn tiếng tạ ơn Chúa trước mặt mọi người không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con có ánh sáng của Chúa. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự thánh khiết của Chúa, không ngồi chung với những kẻ dữ và luôn lớn tiếng tạ ơn Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công-vụ 14-16

 121 total views,  1 views today