Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 20, 2023 – Dòng Dõi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 20, 2023
Dòng Dõi Đức Tin

“Thế thì nhờ đức tin tiếp nhận ân sủng mà lời hứa được bảo đảm cho cả dòng dõi của Áp-ra-ham, không những chỉ cho dòng dõi ở dưới Luật Pháp, nhưng cũng cho dòng dõi đức tin của ông nữa. Ông chính là tổ phụ của tất cả chúng ta.”

Rô-ma 4:16 (BD2011)

Ông Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời kêu gọi khi ông 75 tuổi (Sáng Thế Ký 12:1-4), Sáng Thế Ký 15:6 nói rõ rằng: “Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.” Áp-ra-ham được xưng công bình trước khi phép cắt bì được lập ra, trước khi luật Môi-se được ban phát. Hê-bơ-rơ 11: 8-9 cho biết “bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình…” Tất cả những người được Chúa cứu thời Cựu Ước và Tân Ước đều “là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:8-10). Đức Chúa Trời thật công bình khi Ngài ban sự cứu rỗi cho dòng dõi ông Áp-ra-ham. Áp-ra-ham chính là tổ phụ đức tin của tất cả những người ở dưới Luật Pháp và cho chúng ta là Dân Ngoại. Ga-la-ti 3:7 chép: “vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp-ra-ham.”

Bạn có thật sự đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu chưa? Bạn chỉ được xưng công bình, được làm con Đức Chúa Trời, ở trong dòng dõi đức tin khi bạn tin Chúa Giê-xu, không phải cộng thêm một điều gì khác.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con nhờ ân điển và bởi đức tin. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong dòng dõi đức tin để nhận lãnh những lời hứa của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 20: Xin đọc Lu-ca 1
Thứ Bảy October 21: Xin đọc Lu-ca 2-3
Chúa Nhật October 22: Xin đọc Lu-ca 4-5

 146 total views,  1 views today