Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 23, 2023 – Làm Theo Ý Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 23, 2023
Làm Theo Ý Chúa

“Vả, vua Đa-vít lúc còn sống, làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời.”

Công Vụ 13:36a

Vua Đa-vít là vị vua được Chúa chọn và làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời.  “Vả, vua Đa-vít lúc còn sống, làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời.” (Công Vụ 13:36a). Khi Chúa tìm một người thay thế cho vua Sau-lơ, tiêu chuẩn đầu tiên Chúa chọn là “Chúa đã tìm kiếm… một người đẹp lòng Ngài.” (1 Sa-mu-ên 13:14b). Chúa không chọn lựa những người hoàn hảo, vì không ai hoàn hảo cả. Nhưng Chúa chọn lựa những người như vua Đa-vít, những con người có phẩm chất như vua Đa-vít. Người làm theo ý Chúa là người có tấm lòng hòa hợp với Chúa. Điều gì quan trọng với Chúa cũng phải quan trọng với chúng ta. Điều gì Chúa không vui lòng, chúng ta phải tránh xa. Một người làm theo ý Chúa phải có sự khôn ngoan từ Chúa, có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Chúa luôn ở cùng và thêm sức cho những người có lòng khao khát làm theo ý Chúa. “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.” (2 Sử-ký 16:9a).

Bạn có tấm lòng như vua Đa-vít, một tấm lòng làm theo ý Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng nhìn biết tấm lòng của con. Xin Chúa giúp sức cho con để luôn có tấm lòng làm theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 6-7

 164 total views,  1 views today