Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 24 2023 – Chúa Biết Mặt Tận Mặt

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 24, 2023
Chúa Biết Mặt Tận Mặt

“Từ xưa đến nay chưa bao giờ có một vị tiên tri nào dấy lên trong Y-sơ-ra-ên như Môi-se, người Chúa biết mặt tận mặt.”

Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:10 (BD2011)

Nhà lãnh đạo và cũng là tiên tri Môi-se sau khi qua đời được Kinh Thánh cho biết ông là người Chúa biết mặt tận mặt. “Từ xưa đến nay chưa bao giờ có một vị tiên tri nào dấy lên trong Y-sơ-ra-ên như Môi-se, người Chúa biết mặt tận mặt.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:10). Nếu Môi-se có mộ bia, có lẽ đây cũng là những chữ được ghi khắc lên trên “Người Chúa biết mặt tận mặt”. Môi-se là người vĩ đại của dân Y-sơ-ra-ên đã dẫn dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Ông đã nhiều lần được đối diện với Chúa và nghe những điều phán bảo của Chúa. Chúng ta suy nghĩ có lẽ Môi-se có những điểm đặc biệt cho nên mới được “Chúa biết mặt tận mặt”. Như tất cả mọi người, Môi-se cũng là một người không toàn hảo nhưng Kinh Thánh cho biết Môi-se là người khiêm nhường trước mặt Chúa. “Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian.” (Dân-số Ký 12:3). Chỉ có những người khiêm nhường trước mặt Chúa thì mới có thể được Chúa biết mặt tận mặt. “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (Gia-cớ 4:6). Là con cái Chúa, chúng ta phải luôn sống với tấm lòng khiêm tốn, thừa nhận mọi kế hoạch của chúng ta đều phụ thuộc vào Chúa và chỉ có Chúa là Đấng nâng chúng ta lên trong thời điểm của Chúa để Danh Chúa được vinh hiển. “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” (Gia-cơ 4:10).

Mục đích của đời sống bạn cho đến khi về với Chúa có như Môi-se là người khiêm nhường và được Chúa biết mặt tận mặt không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa cho con có đặc ân ở trong sự hiện diện của Chúa qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn khiêm nhường và có nếp sống luôn dâng vinh hiển cho Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 8-9

 240 total views,  2 views today