Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 21, 2022 – Đến Gần Ngôi Ơn Phước

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 21, 2022
Đến Gần Ngôi Ơn Phước

“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.”
Hê-bơ-rơ 4:16

Cơ-đốc-nhân được sự yên tâm tuyệt vời trong Chúa Giê-xu vì qua sự chết hy sinh của Ngài chúng ta được mời gọi đến gần Ngôi Ơn Phước một cách dạn dĩ. “Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” (Hê-bơ-rơ 4:14-16). Chúa Giê-xu, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta, đang cầu thay cho chúng ta. “Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.” (Rô-ma 8:34). Chúng ta không chỉ vững lòng đến với Chúa để được tha thứ, nhận sự cứu rỗi của Chúa mà còn có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào để nhận được sự thương xót và cứu giúp của Ngài. Chúa không phải là một Đức Chúa Trời xa vời nhưng qua sự chết của Chúa Giê-xu chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời và được trở thành con của Ngài. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Rô-ma 5:1). “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12).

Bạn có vững lòng đến gần ngôi ân điển của Chúa qua Danh của Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn chịu chết vì tội lỗi con. Xin cho con luôn vững lòng đến gần ngôi ơn phước của Ngài để nhận được sự thương xót và ân điển của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 21: Xin đọc Lu-ca 2-3
Thứ Bảy October 22: Xin đọc Lu-ca 4-5
Chúa Nhật October 23: Xin đọc Lu-ca 6-7

 253 total views,  1 views today